Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Hoogezand: Grote impuls Midden-Groningen

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Midden-Groningen heeft dinsdag 29 september ingestemd met het lokale programmaplan ‘Hart voor Midden-Groningen’, in het kader van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijven hebben hierover in de afgelopen maanden meegedacht. Het college heeft verder een reeks projecten geselecteerd die het eerste uitgevoerd moeten worden. Beide stukken liggen ter besluitvorming voor aan de raad en worden parallel aangeboden bij het Nationaal Programma Groningen – onder voorbehoud van instemming van de raad.

“Het programmaplan wat nu op tafel ligt geeft onze gemeente een ongekende impuls voor de toekomst. Wij worden hier enthousiast en blij van. Nooit eerder hebben we de mogelijkheid gehad om in deze orde van grootte te bouwen aan de leefbaarheid van Midden-Groningen. Ik wil graag benadrukken dat de plannen met de samenleving zijn ontwikkeld en zo aansluiten bij wat onze inwoners belangrijk vinden.” zegt Adriaan Hoogendoorn, burgemeester van Midden-Groningen.
“We investeren forse bedragen in onze jeugd, in mensen, gebieden en plekken die dit het hardst nodig hebben. De projecten staan niet los van elkaar maar juist in samenhang. We zoeken ook de aansluiting buiten onze gemeentegrenzen zodat we elkaar in de regio optimaal versterken. Zo dragen de plannen bij aan een compleet nieuw perspectief en positief beeld van Midden-Groningen.”

Het lokaal programmaplan heeft een looptijd van 10 jaar en omvat ongeveer 45 concrete projecten. Voor het hele programmaplan met alle projecten is een bedrag geraamd van 100 tot 110 miljoen.
Het nu beschikbare budget bedraagt 66,5 miljoen. In een later stadium kan nog eens 23,5 miljoen beschikbaar komen, afhankelijk van de uitkomst van een tussentijdse evaluatie van het NPG-programma in 2023. Het huidige budget is dus niet toereikend, maar ook niet alle projecten zijn al voldoende uitgewerkt. Daarom wordt nu eerst het programmaplan met een selectie projecten ingediend. In de komende jaren volgen de volgende tranches. Leidend in de selectie is welke projecten het grootste effect hebben en al concreet genoeg zijn om meteen uitgevoerd te kunnen worden.

De plannen sluiten aan bij de 4 ambities en de 13 doelstellingen uit het Strategisch Kader ‘Hart voor Midden-Groningen’, dat in december 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Jeugd
Het college zet stevig in op de jeugd en wil investeren in onderwijs, talentonwikkeling en zelfredzaamheid. Door daar gedurende een generatie stevig op in te zetten, wil het college de cirkel van sociale problematieken, die nu vaak van generatie op generatie overgaat, doorbreken. Dit is een belangrijke voorwaarde om een aantrekkelijke omgeving te bieden (in figuurlijke zin) voor de jeugd. Het draagt er ook aan bij dat de jeugd graag in onze gemeente blijft wonen of sneller terugkeert. Jonge mensen brengen dynamiek in de samenleving, verrijken het sportieve en culturele klimaat en hebben een stimulerend effect op andere generaties. Dat betekent een verrijking op vele vlakken.

Concreet wil het college bijvoorbeeld investeren in het project “Verlengde schooldag” waarin leerlingen van 4-12 jaar meer lesuren krijgen. De extra ruimte is bedoeld voor talentontwikkeling en het verminderen van (taal)achterstanden. Deze inspanning wordt voortgezet in het project “Innovatieve broedplaatsen” wat zich richt op jongeren van 12-18 jaar. Ook hier ontstaat ruimte voor talentontwikkeling en het vergroten van levensvaardigheden. In een jongerencentrum (broedplaats) werken jongeren de inhoud zelf uit.

Mensen die het moeilijk hebben
Mensen met veel stress zijn niet of moeilijk in staat hun eigen toekomst vorm te geven. Te
weinig inkomen, schulden en verslaving zijn veel voorkomende oorzaken. Het college kiest daarom voor investeren in deze mensen en wil ze helpen om uit die situatie te komen, of liever nog: voorkomen dat ze daarin terecht komen. Met een actieve aanpak van schulden en de inzet van meer ervaringsdeskundigen wil het college van curatief naar preventief. Zo is het ook vastgelegd in de strategische visie Sociaal Domein.

De projecten “IJsberg” en “Start verminderen schulden jongeren” richten zich op het eerder herkennen en preventie in de schuldenproblematiek. Het project “Ervaringsdeskundigen” zet in op een goede begeleiding van mensen in de schulden. Ervaringsdeskundigen die zelf in de schulden zaten kunnen anderen zeer effectief helpen en begeleiden.

Aantrekkelijke omgeving
Een aantrekkelijke gemeente begint met de aanpak van verouderde gebieden, bedrijfsterreinen, verpauperde panden en verwaarloosde openbare ruimte. Ook het aspect veiligheid verdient de nodige aandacht. Daarnaast wil het college investeren in een aantrekkelijk landschap, onze eigen cultuur, erfgoed en identiteit. Dat gaat verder dan alleen een mooi plaatje. Het maakt gebieden weer aantrekkelijk om te gaan wonen of om een bedrijf te vestigen en helpt bij het opruimen van haarden voor ongewenst gedrag (onveiligheid). Misschien wel het allerbelangrijkst: het draagt bij aan het gevoel van trots en eigenwaarde van de Midden-Groningers.

Met het project “Dorpsplannen maken” creëert het college ruimte voor dorpsgemeenschappen om plannen te maken en maatregelen op dorpsniveau uit te voeren. Hier kan gewerkt worden aan de fysieke omgeving maar ook aan maatschappelijke samenhang.
Verder staan de projecten “Aanpak verpauperde panden” en “Herstructurering Hoogezand Noord” hoog op de prioriteitenlijst van het college. Als hier oplossingen ontstaan, werkt dat door in herstructurering, veiligheid, aanzien en imago.

Bedrijvigheid
Toekomstbestendige nieuwe en bestaande bedrijven zijn belangrijk voor de werkgelegenheid. Het college wil die werkgelegenheid behouden, laten groeien en diverser maken. Zo ontstaat meer evenwicht in de samenstelling van onze inwoners. Nieuwe bedrijven zoeken ruimte, bereikbaarheid en een aantrekkelijke omgeving. Door in te zetten op het versterken en verbeteren van de kwaliteiten van Midden-Groningen, wordt de gemeente ook interessanter voor bedrijven en hun werknemers. Aantrekkelijke woonomgevingen, goede voorzieningen, breed onderwijs en het beschikbaar hebben van vestigingsmogelijkheden door het herstructureren van bestaande en uitbreiding van nieuwe bedrijfsterreinen op goed bereikbare locaties.

Het college stelt concreet voor om met het project “Herstructurering bedrijventerreinen” de leefbaarheid voor naastgelegen wijken en buurten te vergroten en tegelijkertijd bedrijven de mogelijkheid te geven om te groeien. In het project “A7-zone” wordt samengewerkt met provincie, stad Groningen en de gemeentes Oldambt en Veendam om de potentie van het A7 gebied goed te benutten. Beide projecten vallen onder de koepel “Bedrijf en leefbaar”. Samen met andere projecten draagt dit bij aan meer werkgelegenheid in Midden-Groningen.

Het Lokaal Programmaplan NPG Midden-Groningen en het voorstel projecten voor de eerste tranche zijn te vinden op de website bestuur.midden-groningen.nl. Het laatste document omvat de concrete lijst en omschrijving van alle projecten in deze eerste selectie.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter