Jaarrekening positief maar tekorten 2026

Tijdens de raadsvergadering op 4 juli werd de jaarrekening 2023 gepresenteerd. Een positief resultaat, maar incidenteel. In de komende jaren moet de gemeente omgaan met structurele tekorten door de krimp in het Gemeentefonds, ondanks dat er grote uitdagingen liggen.

Kort overzicht

Er staat een positief resultaat van 15,7 miljoen euro, waarvan 6.5 miljoen euro wordt overgeheveld in lopende projecten naar 2024 en 7,9 miljoen euro wordt gestort in bestemmingsreserves. De overige 1,3 miljoen euro wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. De belangrijkste overhevelingen naar 2024 betreffen middelen voor de energietoeslag (1,7 miljoen euro), het raadswerkprogramma (500 duizend euro), kapitaallasten Openbare Ruimte (500 duizend euro) en de Aanpak Energiearmoede (500 duizend euro). Voor de bestemmingsreserves stelde het college voor om 3,5 miljoen euro te storten in het Volkshuisvestingsfonds, 1 miljoen euro te reserveren voor de Investeringsagenda Dorpen en Wijken, 1 miljoen euro voor Jeugdhulp, ruim 900 duizend euro voor de Slochterhaven, een kleine 800 duizend euro voor de reserve Grondexploitaties, 500 duizend euro voor de harmonisatie van sportaccommodaties en 180 duizend euro voor het Integraal Zorgakkoord (IZA).

‘Structurele lasten moeten worden gedragen door structurele inkomsten’

‘Het plaatje ziet er mooi uit, maar het blijft een incidentele meevaller’, aldus diverse raadsleden. De gemeente wordt in de komende jaren geconfronteerd met structurele tekorten. Vanaf 2026 krimpt het Gemeentefonds aanzienlijk en dreigen er landelijk grote tekorten voor gemeenten. De gemeente staat voor grote uitdagingen, onder meer de opgave in de woningbouw en de druk op de jeugdzorg. Wethouder Ploeger onderkent de zorgen en stelt dat gemeenten in discussie met het Rijk zijn en moeten over de invulling en reikwijdte van gemeentelijke taken.

Investeren of meer vlees op de botten?

De PvdA en SP stellen dat het college een te grote Algemene Reserve aanhoudt. Ook vorig jaar klonk deze kritiek. De gemeente heeft inmiddels een flink weerstandsvermogen opgebouwd, zeker in combinatie met de inflatiebuffer. Volgens de fracties is het onacceptabel om grote sommen geld weg te zetten terwijl het goed kan worden ingezet in de samenleving, bijvoorbeeld in het armoedebeleid. Ook uitten de fracties zorgen over het signaal dat hiermee kan worden gegeven aan het Rijk, waar wellicht de inschatting wordt gemaakt ‘dat Midden-Groningen zichzelf de komende jaren wel redt’.

Niet alle fracties zijn het hiermee eens. Sommigen zien liever wat meer vlees op de botten, zeker in aanloop naar de komende jaren. ‘De reserves zien er nu wellicht groot uit, maar de komende jaren staan er flinke tekorten in de begroting. Twee a drie jaar en alle reserves zijn er al doorheen’, aldus Marco Metscher van de CU. Wethouder Ploeger adviseert vanuit het college om de reserves aan te houden zoals ze nu zijn, maar benadrukt dat het uiteindelijk aan de raad is om hierover te beslissen.

Voorbarige claim op middelen? Voorjaarsnota 

De CU diende een amendement in waarin het pleitte om bestemmingsreserves pas vast te stellen bij de voorjaarsnota op 11 juli. Volgens de fractie dient de jaarrekening ertoe om terug te blikken en dient de voorjaarsnota ertoe om vooruit te kijken. Door tijdens de bespreking van de jaarrekening al bestemmingsreserves vast te stellen ziet de fractie een risico dat ruimte voor discussie bij voorbaat wordt ingeperkt. Wethouder Ploeger snapt de gedachtegang, maar benadrukt dat het raad volledig vrijstaat om tijdens de voorjaarsnota bestemmingsreserves te wijzigen. Het amendement is met 16 stemmen tegen verworpen.

Amendement PvdA en GroenLinks – Woonfonds

De PvdA en Groenlinks dienden een amendement in waarin ze het college verzochten om een woonfonds op te richten. Ze stelden voor om van de 1 miljoen euro voor de Investeringsagenda Dorpen en Wijken, 500 duizend euro te reserveren voor het ondersteunen van lokale woning(bouw)-initiatieven, zoals knarrenhofjes. ‘We zien veel mooie lokale initiatieven, die helaas soms moeilijk van de grond komen. Een extra ondersteuning vanuit de gemeente zou het verschil kunnen maken voor deze projecten’, aldus Anneke Perdon (PvdA). Op suggestie van Niels Joostens (CU) blijkt dat de helft van de kosten (250 duizend euro) kunnen worden gedragen door vrijgespeelde middelen in het raadswerkprogramma. Het amendement werd in grote lijnen positief ontvangen. Over het amendement zal tijdens de voorjaarsnota worden gestemd.

 

 

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl