Hoogeland: eerste gezamenlijk BMWE-besluit in voorbereiding

De colleges van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) stellen hun raden voor om het herindelingsontwerp om per 1 januari 2019 te komen tot een herindeling van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond, vast te stellen. Als dat gebeurt, is het eerste gezamenlijke besluit van de vier gemeenten genomen.

De eerste formele stap in een herindelingsproces is het vaststellen van een herindelingsontwerp. In dat ontwerp staan onder andere de grenzen van de nieuwe gemeente, de situatiebeschrijving en de voorgeschiedenis van de vier gemeenten, de motieven voor herindeling, toetsing aan het beleidskader, financiën en de beoogde fusiedatum. In het geval van BMWE is dat 1 januari 2019.

Het herindelingsontwerp wordt deze maand opiniërend in de raden besproken. Vervolgens worden de reacties geïnventariseerd en wordt gekeken in hoeverre dit tot aanpassing van de stukken leidt. In januari krijgen de raden dan een eensluidend raadsvoorstel voor een herindelingsontwerp BMWE. Dat zal acht weken ter inzage liggen – gedurende die tijd kan iedereen die dat wil, een zienswijze indienen. De ingediende zienswijzen worden beoordeeld en verwerkt in een reactienota. Het herindelingsontwerp, de reactienota, het visiedocument en een voorstel voor de nieuwe naam vormen de input van het herindelingsadvies. De raden wordt gevraagd dit advies vast te stellen, waarna het naar het college van Gedeputeerde Staten en vervolgens naar het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat.
De BMWE-gemeenten fuseren tot één gemeente. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2019. Samen staan de gemeenten sterker in het bedienen van de ± 50.000 inwoners in het gebied boven Groningen.

De afzonderlijke gemeenten werken nu al intensief op diverse terreinen met elkaar samen. De mogelijkheden voor samenwerking hebben het eindpunt bereikt. Een volgende stap, nl. herindeling, moet nu worden gezet.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl