Collegevoorstel – Wonen op Vakantiepark

Op dinsdagavond 18 juni was er een inspraakbijeenkomst in de raadzaal omtrent het collegevoorstel voor bewoning en recreatie in vakantieparken in de gemeente Midden-Groningen. Veel aandacht ging uit naar vakantiepark De Leine (Smurfendorp). Het collegevoorstel kon rekenen op veel kritiek van zowel ondernemers als bewoners.

Permanente bewoning in vakantieparken is een langlopend fenomeen in Midden-Groningen waar meerdere colleges tegen aan zijn gelopen. Het is in beginsel illegaal, maar gebeurt in praktijk veel. Het huidige college wilde een integrale aanpak en heeft adviesbureau Ginder ingeschakeld om een onderzoek uit te voeren naar de vitaliteit van vakantieparken in Midden-Groningen met het oog op recreatiepotentieel. Een belangrijk vraagstuk was of permanente en tijdelijke bewoning in vakantieparken moet worden toegestaan of niet. Ginder concludeert in het onderzoek dat de gemeente moet inzetten op het behoud van de recreatieve bestemming van de vakantieparken. Dit ligt onder meer in lijn met de Visie Vrijetijdseconomie 2030.

Dubbelbestemming?

Het collegevoorstel pleit dus voor het behoud van de recreatieve bestemming van de vakantieparken. Dit betekent dat permanente en tijdelijke bewoning dus niet is toegestaan. Echter biedt de Omgevingswet (per 1 januari 2024)de mogelijkheid om persoonsgebonden omgevingsvergunningen toe te kennen, waarmee de gemeente permanente en tijdelijke bewoning onder bepaalde voorwaarden kan toestaan. Dit is ook de bedoeling. De gemeente kiest hiermee dus voor een tussenoplossing. Diverse insprekers noemden het een dubbelbestemming.

Peildatum omstreden

Voor het bepalen wie in aanmerking kan komen voor zo’n persoonsgebonden omgevingsvergunning moet een peildatum worden gekozen. De inwoners die voor deze peildatum al woonachtig waren in de vakantieparken kunnen aanspraak maken op zo’n persoonsgebonden omgevingsvergunning. De inwoners die na deze peildatum vallen moeten volgens dit voorstel dus vertrekken.  Het college biedt twee opties, 1 juni 2021 of 1 januari 2024.

Het college spreekt het voornemen uit om de peildatum van 1 juni 2021 te hanteren. De motivatie hiervoor is dat op deze datum de beleidsregel Handhavend optreden tegen onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven in werking trad. Het college stelt dat men in beginsel dient te weten dat permanente bewoning in recreatiewoningen niet is toegestaan. Voor zover hier verwarring over bestond, zou deze beleidsregel destijds voldoende duidelijkheid moeten hebben verschaft. Door te kiezen voor deze peildatum zou er meer ruimte ontstaan voor recreatie in de parken. Op deze wijze meent het college tegemoet te komen aan zowel de belangen van de bewoners als die van de ondernemers.

De tweede peildatum die het college voorstelt is 1 januari 2024. Deze datum valt samen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met deze peildatum zouden meer inwoners in aanmerking kunnen komen voor permanente bewoning. Echter, zou dit de ruimte voor recreatie verder inperken.

Het verschil tussen beide peildata zou volgens de tabellen gevolgen hebben voor een toch relatief kleine groep mensen. In 1 januari 2024 ligt het aantal BRP-registraties in vakantieparken (159) 23 registraties hoger dan op 1 juni 2021 (136), waarvan 22 registraties zijn toe te kennen arbeidsmigratie en wisselwoningen van de NCG. De gemeente geeft wel aan dat er in praktijk wel sprake kan zijn van meer permanente bewoning buiten officieel BRP-registratie om.

Belangen recreatie, belangen bewoners 

Zowel ondernemers als bewoners hadden zich aangemeld als insprekers. Enkele ondernemers – soms de wanhoop nabij – riepen de gemeente op om de recreatieve sector in de vakantieparken beter te ondersteunen. Het twijfelachtige beleid van de afgelopen 20+ jaar zou het ondernemen bijna onmogelijk hebben gemaakt. ‘In al die jaren is er vrijwel niets veranderd en ook dit voorstel brengt geen verandering in de situatie’, aldus diverse ondernemers tijdens de inspraakbijeenkomst.

Daaropvolgend spraken inwoners hun zorgen uit over het handhavingsbeleid en de mogelijke uitzetting van mensen die door de peildatum net buiten de boot vallen. Er werd ook gewezen op de verwachtingen die de gemeente zou hebben gewekt door sinds enkele jaren bewust af te zien van handhaving. Hiermee zou de indruk zijn gewekt dat permanente bewoning oogluikend werd toegestaan. Andere insprekers wezen op de woningnood en pleitten daarom voor het behoud van deze bewoning.

De belangen van beide groepen staan op gespannen voet met elkaar. De vraag is hoe de belangen van beide groepen op een geschikte wijze kunnen worden verenigd.

Raadscommissievergadering 20 juni

Omwille van de vele insprekers is er bij uitzondering voor gekozen om de inspraakbijeenkomst te plannen twee dagen voorafgaand aan de raadscommissievergadering. Dit biedt de raadsleden de mogelijkheid om de informatie goed te verwerken in aanloop naar de raadscommissievergadering op 20 juni.

Tijdens deze vergadering wordt er verder gesproken over het collegevoorstel.

 

 

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl