Veiligheidsregio Groningen

Tijdens de raadscommissievergadering op 16 mei werd het Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2024-2028 gepresenteerd. Het beleidsplan is opgesteld door de Veiligheidsregio Groningen die verantwoordelijk is voor crisisbeheersing in kader van calamiteiten. Het beleidsplan werd positief ontvangen door de raad.

Veiligheidsregio Groningen (VRG)

De VRG bestaat onder meer uit brandweerzorg, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) en Gemeentelijke Kolom Groningen (GKG) en doet in samenwerking met  overheden en politie aan crisisbeheersing. Dit betreft preventie, crisishulp en nazorg. Samenleving-breed worden risico’s op calamiteiten in kaart gebracht en crisisplannen ontwikkeld.

‘Een belangrijk domein betreft de chemische industrie, waar brand, explosies of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen grote risico’s met zich kunnen meebrengen’, aldus burgemeester Hoogendoorn.

Sluimerende en complexer wordende crises

De VRG richt zich traditioneel op zogenoemde flitscrisis, zoals brand, ongevallen en andere acute situaties. Het nieuwe beleidsplan spreekt over het complexer worden van crises(beheersing). Hierbij wordt gerefereerd aan het toenemende grensoverschrijdende karakter van crises, de digitalisering van de samenleving en de komst van nieuwe technologieën. Ook wordt er gesproken over langdurige en sluimerende crises’, waaronder de aardbevingsproblematiek in kader van mijnbouw, toenemende maatschappelijke onrust en klimaatverandering. Beide trends vragen volgens de VRG om een bredere visie op crisisbeheersing.

Uit een rondvraag bij strategische partners van de VRG blijkt dat er behoefte is aan risicobeheersing in kader van klimaatverandering, de energietransitie, cyberbedreigingen en ondermijning. Dit kan gaan om overstromingen, hittestress, maar ook om de uitval van vitale infrastructuur die tegenwoordig gedigitaliseerd is. Risico’s in deze sferen zullen in 2024 nader worden onderzocht.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl