BWRI als Ontwikkelbedrijf

Tijdens de commissievergadering op 14 september werden de nieuwe plannen voor het Bedrijf Werk, Re-Integratie en Inkomen (BWRI) gepresenteerd. Het college wil de traditionele sociale werkvoorziening veranderen in een ‘ontwikkelbedrijf’ dat een bredere doelgroep bedient en naast de beschutte werkplekken en afspraakbanen ook meer de verbinding met de reguliere arbeidsmarkt zoekt. Het college volgt hiermee een landelijke trend.

Het BWRI is de uitvoerder van de Participatiewet (2015) in Midden-Groningen. In deze wet werden de regelingen Wet werk en bijstand (Wwb), de Wajong en Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebundeld. Met de komst van de Participatiewet is onder meer de instroom in de Wsw sterk beperkt. Zodoende krimpt het Werkbedrijf binnen de organisatie en is het steeds minder goed in staat om haar maatschappelijke rol als uit te voeren.

Met extra middelen wil het college het BWRi beter ondersteunen. Het plan is om het aantal arbeidscontracten voor beschutte werkplekken en afspraakbanen uit te breiden van 12fte naar 20fte. Ook het aantal werk- en leertrajecten neemt toe tot ca. 250-300. Wethouder Offereins benadrukt dat het BWRI geen vervanger wordt voor regulier praktijkonderwijs. De organisatie is bedoeld voor doelgroepen die hulp nodig hebben om de eerste stap naar de arbeidsmarkt en/of het (praktijk)onderwijs te zetten.

Structurele financiële tekorten

De sector blijft kampen met structurele financiële tekorten. Begin juli 2023 liet minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioen) schriftelijk aan de Tweede Kamer weten dat de regering een extra 64 miljoen euro wil investeren in beschut werk. Dit komt neer op een extra 2.157 euro per beschutte werkplek. Of dit genoeg zal zijn is de vraag. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Participatiewet ligt bij de gemeenten. Voor gemeentebesturen is het dus van groot belang om adequate financiering te realiseren.

Op 28 september beslist de gemeenteraad of het de extra gevraagde gemeentelijke gelden toekent.

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl