Definitief 23 woningen Verlengde Veenlaan

Als water en vuur was de tegenstelling tussen de voorstanders en tegenstanders van het huidige bestemmingsplan voor de Verlengde Veenlaan in Slochteren tijdens de raadsvergadering op donderdagavond 11 mei. Het huidige bestemmingsplan voorziet in de bouw van 23 woningen: ‘te weinig’ volgens de fracties GBMG, BBP en VVD, die pleitten voor de bouw van zes extra woningen.

Van 45 naar 23 woningen
Het bestemmingsplan voor de Verlengde Veenlaan Slochteren kent een zeer lange geschiedenis. (lees ook: Verlengde Veenlaan Slochteren – 21 april 2023). Het oorspronkelijke plan voorzag in de bouw van 45 woningen. Dit resulteerde in veel weerstand vanuit de omwonenden. Ook viel de verkoop van kavels tegen. Het toenmalige gemeentebestuur heeft toen in 2016 besloten om een participatieproces op te zetten waarin vijf omwonenden onder begeleiding van een externe stedenbouwkundige een eigen plan konden ontwikkelen. Dit plan voorzag in de bouw van 10 woningen en is in 2017 voorgelegd aan de gemeente. De gemeente is in onderhandeling gegaan en uiteindelijk gekomen tot een compromis van 23 woningen.

De situatie is veranderd
Toen het voormalige gemeentebestuur het participatieproces in gang zette was er nog geen sprake van een woningnood. Inmiddels heeft het college in februari de woondeal ondertekend waarin het zich verbindt aan de doelstelling om voor 2030 een totaal van 1300 woningen te realiseren. Dat de situatie is veranderd onderschreven alle partijen. Over hoe het college moet reageren op deze veranderende context verschilden de meningen sterk.

2.4 miljoen euro
Een belangrijk punt in het dossier betreft het financiële verlies in het proces. Een deel van de kavels is inmiddels verkocht voor agrarische doeleinden. Hierdoor is een totale waardevermindering van de grond van 2.4 miljoen euro opgetreden.

Toch nog zes woningen erbij?
Dit was het discussiepunt van de avond. De gemeente is nog in bezit van een perceel. Hierop kunnen zes woningen worden gerealiseerd. De fracties van BBP, GBMG en VVD hadden een motie ingediend waarin ze het college opriepen om de mogelijkheid tot de bouw van zes extra woningen te onderzoeken. Ze stelden dat het gemeentebestuur de plicht heeft om de woningnood het hoofd te bieden, ook als dit betekent dat ze de afspraken met de bewonersgroep uit Slochteren moeten herzien. Ook vonden ze dat het gemeentebestuur de hele gemeente Midden-Groningen tekort doet als het dit verlies van 2.4 miljoen euro aan gemeenschapsgeld incasseert. Met de bouw van deze zes extra woningen zou de gemeente tegemoet kunnen komen aan de woondeal en door de verkoop van de kavels zouden de financiële verliezen deels kunnen worden beperkt.

Voorstanders (PvdA, CU, SP, CDA, D66 en Groenlinks) van het huidige bestemmingsplan waren allen tegen de motie die een plotselinge wijziging van de plannen mogelijk maakt. “Dit bestemmingsplan is het resultaat van een langdurig participatieproces met de inwoners. De gemeente heeft de plicht om deze afspraken nu ook uit te voeren, ook als de uitkomst niet helemaal is zoals de gemeente wil.” Ze pleitten voor een betrouwbare overheid.

Twee bewoners uit Slochteren kregen ook de gelegenheid om te spreken. De geluiden om toch meer woningen te bouwen hadden tot veel onrust geleid bij de omwonenden, waarvan sommige veel tijd en energie hebben geïnvesteerd in de realisatie van dit plan. “De mensen gaan ervan uit dat de gemeente haar afspraken nakomt.”

Besluit
Met een meerderheid van 19 zetels voor en 13 zetels tegen, werd het bestemmingsplan voor 23 woningen goedgekeurd. Het plan is hiermee dus definitief. De uitslag van de stemming was een belangrijke overwinning voor de bewoners aan de Verlengde Veenlaan, waarvan een deel aanwezig was bij de vergadering. “Na zoveel jaren van inzet is het proces eindelijk afgerond”, sprak een woordvoerder van de bewonersgroep.

Raad buiten spel?
Bij de drie fracties die tegen het plan waren leefde sterk het gevoel dat de raad buiten spel is gezet. De belangrijke keuzes waren al gemaakt door het voormalige gemeentebestuur. Met de intreding van het nieuwe gemeentebestuur is dit dossier overgeheveld, maar was het participatieproces al afgerond en was het college al begonnen met de uitvoering van het bestemmingsplan. Voor de betreffende fracties kwam de behandeling van het bestemmingsplan in de huidige gemeenteraad te laat en dat terwijl er zoveel problemen aan het dossier kleven.

Overigens niet iedereen deelde deze mening. “De raad is niet buiten spel gezet. De voormalige raad heeft zelf ingestemd met dit participatieproces onder een externe begeleider”, aldus Marco Metscher van de CU. De woordvoerder van de bewonersgroep verklaarde dat het de verantwoordelijkheid is van de huidige raad om zich in te lezen in lopende dossiers en te weten welke beslissingen er zijn gemaakt door het voormalige bestuur.

Een succesvol participatieproces?
Wat betreft de woordvoerder van de bewonersgroep uiteindelijk wel. Hoewel het hele proces jaren heeft geduurd zijn de bewoners blij met de uitslag. Wel werd het advies meegegeven aan het gemeentebestuur om makkelijker het gesprek aan te gaan met de bewoners. Zo werd gesteld dat de bewonersgroep best open had gestaan voor een gesprek over de zes extra te bouwen woningen. Maar het gemeentebestuur is dit gesprek volgens hen nooit aangegaan.

Marjolein Vulpes van de VVD was kritischer. Ze onderschreef het belang van participatie, maar benadrukte dat de gemeente wel degelijk de plicht heeft om regie te blijven voeren. “We hebben de inwoners carte blanche gegeven”. Met de woningnood die nu is ontstaan, is de situatie veranderd. Het gemeentebestuur moet volgens haar kunnen blijven schakelen als de omstandigheden hier om vragen. Ook Jan Buurke van GBMG en Gertjan Bruijn van de BBP uitten hun verontwaardiging. De gemeente had volgens hun op zijn minst een budgettair kader moeten vaststellen waarbinnen de uitkomst van het bestemmingsplan had moeten vallen. Dit heeft het toenmalige gemeentebestuur niet gedaan.

Definitief

Met de stemming op donderdag avond 11 mei is het plan echter definitief en kan het gemeentebestuur enkel nog terug kijken op het proces. Thorwald Vader van de SP vatte het bondig samen. Hij noemde het proces ‘duur leergeld’.

 

 

Deel naar jouw media!