Herstel 2024 – Vordering, maar ook zorgen

Tijdens de raadscommissievergadering op 7 december presenteerde het college het Lokaal Plan van Aanpak voor 2024. Voor komend jaar zullen er naast de versterkingsopdrachten die al lopen, 305 nieuwe adressen worden toegevoegd aan de lijst. De nadruk ligt komend jaar op Schildwolde, Siddeburen en Slochteren.

Sinds enkele jaren is de gemeente verantwoordelijk voor de prioritering van de versterkingsopgaven. Jaarlijks geven de Groninger gemeenten opdracht aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voor de versterkingsopgave voor het komende jaar. De NCG beoordeelt vervolgens de schade en koppelt hier een versterkingsopdracht aan.

Cijfers

Het versterkingsprogramma bestond op 2 oktober 2023 uit 3.318 adressen. Hiervan is het grootste deel beoordeeld of in beoordeling. Van deze adressen zijn inmiddels 1.399 adressen afgerond, deels omdat ze zijn versterkt (versterking of sloop-nieuwbouw) en deels omdat ze op norm zijn na beoordeling. Voor 1.139 adressen geldt da de versterking momenteel wordt uitgevoerd. Met het Lokaal Plan van Aanpak 2024 worden er 305 nieuwe adressen toegevoegd aan de lijst. Momenteel zijn dit de laatste woningen in de versterkingsopgave. Het kan wel zijn dat er nog toekomstige schadegevallen bijkomen.

Versterken en verduurzamen

Met het oog op verduurzaming kijkt het college naar het koppelen van het versterken met verduurzamingsmaatregelen. In praktijk betekent dit veelal isolatie aanbrengen. Zo kunnen twee opgaven tegelijkertijd worden aangepakt en worden mensen niet tweemaal belast met werkzaamheden.

Echter, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert de gemeente om dit enkel te doen waar het niet tot significante vertraging leidt. SodM blijft in lijn met het kabinet de deadline van 2028 hanteren en claimt dat het tempo fors omhoog moet om dit doel te behalen. Deze versnelling wordt gemotiveerd vanuit veiligheidsoverwegingen.

Wethouder Ploeger geeft aan hier begrip voor te hebben vanuit de rol die SodM heeft, maar stelt dat het college in het belang van de burger moet handelen en moet voorkomen dat mensen tweemaal belast worden door werkzaamheden.

‘Meer dan alleen veiligheid’

De oplossing in Groningen is meer dan alleen veiligheid. De uitdagingen in de dorpen en gebieden moeten volgens wethouder Ploeger integraal worden benaderd. ‘Als we toch aan het werk gaan en de wegen toch open liggen, laten we dan kijken wat er meteen meer mogelijk is’, aldus wethouder Ploeger. Ook moet het gesprek met de inwoners plaatsvinden. ‘Heb oog voor de lokale problemen en stel de vraag: Hoe laten we dit gebied netjes achter?’ Dit wordt benoemd als gebiedsgericht werken.

Gebiedsgericht werken

Niels Joostens van de CU benoemde gebiedsgericht werken als ‘wijk voor wijk, straat voor straat de problemen oplossen’. Voorheen gold dat wie juridisch zijn weg kon vinden en sterk genoeg was om op te komen voor zijn of haar rechten, het eerste werd geholpen. Daar moeten we vanaf volgens Niels Joostens. Met een gebiedsgerichte aanpak kan iedereen er zeker van zijn dat men geholpen wordt.

Joostens sprak specifiek zijn zorgen uit over de situatie in Overschild. Het dorp heeft enorme schade geleden door de aardbevingen en heeft in al die tijd alle regelingen en wijzigingen in het beleid meegemaakt. Hierdoor krijgen inwoners verschillende juridische behandelingen. De een krijgt geld, de ander zit in onzekerheid. Deze ongelijke behandeling zou hebben geleid tot indringende sociale spanningen. Een gebiedsgerichte aanpak zou dit hebben kunnen voorkomen.

Oog voor de menselijke maat

Ook Thea van der Veen riep op om blijvend aandacht te houden voor de menselijke maat en situaties waarin mensen tussen wal en schip vallen. ‘Er zijn mensen die al tien jaar lang in het traject zitten, hun spullen in dozen hebben weggezet en in tijdelijke woningen verblijven en nog altijd is er niets gebeurd aan hun woning. We moeten aandacht blijven houden voor deze mensen, juist in dit lange complexe traject’, aldus Thea van der Veen. Volgens haar is een goede planning essentieel.  ‘Ga pas aan de slag als je alles van begin tot eind hebt doorgerekend en de planning rond hebt. Zo voorkom je deze situaties.’

Voorzichtige omslag bij NCG

Ook de NCG prioriteerde tot kort geleden de veiligheid. Uit de reactie van NCG op het Lokaal Plan van Aanpak 2024 bleek echter een wijziging van houding, waarin er meer ruimte en oog was voor de menselijke maat en sociale problematiek.