Positieve jaarrekening, kritiek van links

Tijdens de raadsvergadering van 6 juli presenteerde het college de jaarrekening van 2022. De gemeente sluit het jaar af met een voordelig resultaat van 17,2 miljoen euro. Het eigen vermogen van de gemeente bedraagt in 2022 ruim 44 miljoen euro (ten opzichte van 32 miljoen euro in 2021). Er wordt 1,9 miljoen euro toegevoegd aan de Algemene Reserve waarmee de weerstandspositie van de gemeente wordt versterkt. Ondanks de positieve uitslag reageerde de linkse oppositie kritisch. De reserves zouden onder andere onvoldoende worden ingezet voor armoedebeleid.

Financiële steunpakketten en meevallers

De 17,2 miljoen euro was ruimschoots meer dan de verwachting tijdens de slotbegrotingswijziging in december 2022. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn financiële steunpakketten vanuit het Rijk voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de Energietoeslag. Op de opvang van vluchtelingen wist de gemeente te besparen door gebruik te maken van panden in eigen beheer.

De gemeente kon ook rekenen op een hogere subsidie vanuit het Europese Sociaal Fonds (ESF) voor werkparticipatie. Daarnaast was er sprake van een daling in het aantal uitkeringsgerechtigden doordat mensen sneller betaald werk kunnen vinden op de krappe arbeidsmarkt. Als laatste was er een toename aan legesopbrengsten voor de gemeente afgelopen jaar.

Het fors positieve resultaat van de jaarrekening heeft dus een incidenteel karakter. Ook moet het in perspectief worden bekeken. De totale inkomsten en uitgaven in 2022 betroffen respectievelijk ongeveer 298 miljoen euro en 281 miljoen euro.

Overheveling en bestemmingsreserves

4,6 miljoen euro wordt overgeheveld naar 2023 voor de uitvoering van resterende taken. De grootste besteding hierbij betreft de energietoeslag van ruim 1,7 miljoen euro. In december vorig jaar ontvingen gemeenten een voorschot vanuit het Rijk. Het gemeentebestuur in Midden-Groningen heeft er destijds voor gekozen om dit nog niet uit te keren.

Daarnaast is 10,8 miljoen gekoppeld aan een aantal bestemmingsreserves. De belangrijkste reserves betreffen een inflatiebuffer (5 miljoen euro), een reserve voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne (3,4 miljoen euro), een reserve voor het Grondbedrijf (1,3 miljoen euro), een uitvoeringskrediet voor nieuwbouw van BWRI (700 duizend euro) en een reserve voor de opvang van vluchtelingen in de Eurohal in Zuidbroek (400 duizend euro). Beide reserves voor de opvang van vluchtelingen zijn direct afkomstig uit financiële steun vanuit het Rijk.

Kritiek vanuit de linkerhoek

Ondanks de positieve resultaten was er toch de nodige kritiek vanuit de PvdA, SP en GroenLinks. De fracties stelden dat eerder uitgesproken ambities niet worden waargemaakt. Een positieve jaarrekening ziet er mooi uit, maar geld op de rekening betekent dat je het dus niet besteedt aan beleid. De buffers waren volgens de fracties te hoog. Zo zou de inflatiebuffer van 5 miljoen euro volgens de PvdA kunnen worden gehalveerd. Ook zou het geld niet voor de juiste zaken worden gereserveerd. De fracties van PvdA, SP en GroenLinks verwezen onder andere naar de toegenomen armoede in de gemeente in de afgelopen jaren en verweten het college dat het hierop te weinig beleid voert. Overigens niet alle fracties reageerden kritisch. De VVD, CDA en GBMG spraken zich positief uit over de jaarrekening alsook over de inzet en richting van het beleid van het college.

Wethouder Ploeger gaf aan dat de reserves enkele jaren geleden veel groter waren en dat de afgelopen jaren juist hebben aangetoond dat adequate reserves weer nodig zijn.

Deel naar jouw media!