Algemene Plaatselijke Verordening 2024

Tijdens de raadscommissievergadering op 8 februari werd de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2024 gepresenteerd in de raad. Deels betrof dit juridische en redactionele wijzigingen in verband met de nieuwe Omgevingswet en deels betrof dit inhoudelijk wijzigingen.

Aanscherping

De APV wordt hier en daar wat aangescherpt. Zo wordt bijvoorbeeld het wapenverbod uitgebreid naar alle messen en ook voorwerpen die als wapen kunnen worden ingezet (artikel 2:76a). De gemeente loopt hiermee voor op de landelijke wetgeving die binnenkort van kracht wordt. Ook wordt de muilkorfplicht voor honden die bijtincidenten hebben veroorzaakt uitgebreid (artikel 2:59a). Voortaan kan de gemeente de eigenaar verplichten de hond ook aan te lijnen en te muilkorven op eigen terrein. Helaas zou er een toename aan incidenten zijn, waarbij ook postbezorgers en pakketbezorgers soms aanvaringen hebben met honden op privéterrein. Regels over carbid-schieten zijn in samenwerking met andere gemeenten geharmoniseerd. De traditie wordt toegestaan op oudjaarsdag. Toestemming dient wel te worden verleend door de gemeente en enkele voorwaarden zijn van kracht (artikel 5:34b).

Handhaving en capaciteit

Veel aandacht ging uit naar de handhaving en capaciteit van de politie-eenheden en boa’s. Het tekort aan politie-eenheden is een blijvend probleem. Burgemeester Hoogendoorn gaf aan dat er verbeterde samenwerking is op regionaal niveau. Op deze wijze kunnen de eenheden zo effectief mogelijk worden ingezet. Zo zou er in samenwerking tussen de tien Groninger gemeenten een regionaal interventieteam zijn opgericht om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Burgemeester Hoogendoorn wees ook op het belang van de wijkagent die de inwoners kent en weet wat er speelt; een cruciale verbindende schakel tussen de inwoners en de politie.

Wijzigingen

De APV 2024 verwijst ook naar situaties van een ‘niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat’ en maakt het nu mogelijk om een vergunningsverplichting in te voeren voor specifieke bedrijfsmatige activiteit binnen een bepaalde branche, gebouw of gebied, als deze een verstoring van openbare orde betekenen of een dreiging vormen voor de leefbaarheid van een gebied (artikel 2:81). Hierbij wordt onder andere gedacht aan illegale gokpanden. Momenteel gelden al vergunningsverplichtingen voor bijvoorbeeld slijterijen en seksbedrijven.

Overige wijzigingen in de APV 2024 betreffen onder andere een vergunningsverplichting voor collectes (artikel 5:13). De reden zou zijn dat er inzamelingsacties hebben plaatsgevonden die commerciële doelen voorop stelden en misleidend zouden hebben opgetreden. Er zal sterker gehandhaafd worden op foutgeparkeerde fietsen, fietswrakken en weesfietsen (artikel 5:12). Het beleid omtrent kappen en her-planten van bomen wordt versimpeld en vervolledigd (artikel 4:10) en de vrijstelling voor horeca van de vergunningsverplichting bij exploitatie in de openbare ruimte komt te vervallen met het oog op gelijke behandeling voor alle partijen (artikel 2:28).

Ook zijn er bepalingen die versoepelen. Weigeringsgronden voor standplaatsvergunningen worden bemoeilijkt in kader van het vrije verkeer van diensten (artikel 5:18). Dit volgt uit jurisprudentie van de Raad van State. Eerder konden gemeenten dergelijke vergunningen weigeren op grond van voldoende voorzieningsniveau. Dit mag nu niet meer. Enkel discriminerende praktijken of zaken van dwingend algemeen belang dienen als voldoende reden om standplaatsvergunningen te weigeren.

Fracties reageerden verschillend. De BBP en D66 gaven aan niet van te veel regeltjesdrang te houden, terwijl de CU aangaf blij te zijn met de uitbreiding van bevoegdheden van de burgemeester in het licht van toenemende criminaliteit. Hoogendoorn benadrukte dat een gemeente haar optreden altijd goed dient te moeten kunnen onderbouwen. De regel van proportionaliteit blijft altijd van kracht en gemeenten worden teruggefloten als het optreden niet goed kan worden gemotiveerd.

Publicatie

De APV 2024 zal na 7 maart worden gepubliceerd op www.overheid.nl. De APV is van kracht een dag na bekendmaking.