Blijven wonen in vakantieparken of niet?

Tijdens de raadscommissievergadering op 20 juni barste een flinke discussie los over het wel of niet toestaan van bewoning op vakantieparken. Twee dagen eerder was er een inspraakbijeenkomst waarbij  een tiental insprekers, zowel ondernemers als bewoners, hun zorgen en wensen hebben geuit in de raadzaal. De aanleiding voor de heropleving van dit politiek dossier is een nieuw collegevoorstel.

Stimuleren recreatieve sector

Vanuit de gemeente is er een sterke wens om de recreatieve sector en het toerisme in Midden-Groningen te stimuleren. De vakantieparken, vaak gelegen in mooie natuurrijke omgevingen, spelen hierbij een belangrijke rol. Zodoende heeft het huidige college een onderzoek laten uitvoeren door adviesbureau Ginder naar het recreatieve potentieel van de vakantieparken. Een belangrijke vraag hierbij is ook of permanente bewoning in de vakantieparken wel of niet moet worden toegestaan. De conclusie van het onderzoek is: Behoud de recreatieve bestemming van de vakantieparken. Er is voldoende recreatief potentieel. Het college kiest dus voor recreatie.

Kunnen recreatie en permanente bewoning samen?

Permante bewoning in vakantieparken gebeurt al decennia in de gemeente Midden-Groningen. De meningen zijn verdeeld over de vraag of recreatie en permanente bewoning hand in hand kunnen gaan. Voorstanders pleiten ervoor om samen om tafel te gaan zitten en naar oplossingen te zoeken. Tegenstanders stellen dat permanente bewoning en recreatie gewoon niet samengaan. Wat vast staat is dat de gemeenten al jaren lang willen toewerken naar een situatie waarin permanente bewoning op vakantieparken wordt uit-gefaseerd zodat er meer ruimte ontstaat voor recreatie.

Eerder beleid

De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft jaren geleden al besloten dat permanente bewoning in vakantieparken niet is toegestaan en hanteerde hiervoor een peildatum van 2005. Dit voorstel is destijds door de raad goedgekeurd. Bewoners die er voor 2005 al woonden kregen persoonsgebonden vergunningen, maar voor die er na dit jaar kwam wonen gold dat permanente bewoning illegaal was. Deze persoonsgebonden vergunningen zijn niet object-gebonden en zijn niet overdraagbaar: Een uitstervingsbeleid dus, waarbij er een langzame transitie kan plaatsvinden.

Fast Forward 

In al die jaren daarna is er echter weinig veranderd. Mensen zijn er namelijk blijven wonen. In 2021 besloot het voormalige college om te gaan handhaven en actief aan te sturen op uitzetting bij illegale bewoning. GemeenteBelangen heeft hier toen vanuit de oppositie tegen gepleit. ‘Onmenselijk’ noemt Jan Velthuis, fractievoorzitter GemeenteBelangen, het. ‘Mensen die daar al lange tijd wonen van het op het andere moment uit hun huis zetten’. Bij het aantreden van het nieuwe college in 2022, waarin GemeenteBelangen de grootste was, heeft het college besloten om het handhavingsbeleid op te schorten. Gelijktijdig besloot het college om opnieuw een onderzoek te starten naar het recreatie-potentieel van de vakantieparken en de vraag of permanente bewoning hier onderdeel van kan zijn.

College kiest tussenoplossing

De conclusie van dit onderzoek van adviesbureau Ginder is dezelfde als eerdere conclusies: ‘behoud de recreatieve bestemming van de vakantieparken’.

Betekent dit dat het college definitief kiest voor recreatie en dus de mensen die er illegaal wonen zal uitzetten? Wat betreft het college niet. Het college kiest in het voorstel namelijk voor een tussenoplossing. Ja, het kiest voor de recreatieve bestemming, maar ja, het staat ook permanente bewoning toe voor mensen die er al wonen. Op basis van de Omgevingswet (1 januari 2024) kan de gemeente persoonsgebonden vergunningen toekennen. Dit betekent dat de vakantieparken feitelijk een dubbelbestemming krijgen.

Nieuwe peildatum

Om te bepalen wie in aanmerking kan komen voor zo’n persoonsgebonden vergunning stelt het college een nieuwe peildatum voor. Het college biedt twee opties: of 1 juni 2021, de datum waarop het vorige college officieel besloot om te gaan handhaven op de illegale bewoning, of 1 januari 2024, de datum waarop de Omgevingswet in werking trad. Het college stelt dat het deze data juridisch kan onderbouwen.

Herhaling van zetten 

Volgens PvdA, SP en D566 kiest het college hiermee voor een herhaling van zetten en schuift het college het probleem hiermee door naar de toekomst. Het is namelijk precies hetzelfde beleid als eerder is voorgesteld. Het beleid was al bedoeld als ‘uitstervingsbeleid’ waarbij er langzaam werd toegewerkt naar een recreatieve bestemming van de parken. Door nu weer opnieuw persoonsgebonden vergunningen toe te kennen zal er opnieuw een periode van 20 a 30 jaar aanbreken waarbij er eigenlijk niets veranderd en tegen het einde van die periode zal dezelfde discussie weer opnieuw gaan spelen.

Knoop doorhakken

De SP, PvdA en CU pleiten ervoor om vast te houden aan 2005 als peildatum. Dit beleid is nooit gewijzigd. Er is alleen niet op gehandhaafd en er is vervolgens gedoogd beleid gevoerd. Dit betekent volgens de fracties niet dat dit nu veranderd moet worden. Als de gemeente werkelijk toe wil naar een recreatieve bestemming van de vakantieparken zal de gemeente volgens de fracties bereid moeten zijn om de knoop door te hakken.

‘Als je risico neemt, kan je ook verliezen’ 

Bewoners wijzen naar de onduidelijkheid vanuit de gemeente door gedoogd beleid te voeren. Hiermee zou de verwachting zijn gewekt dat permanente bewoning wel is toegestaan. Diverse bewoners pleiten ervoor dat hier rechten aan ontleend kunnen worden. ‘Nonsens’, volgens de PvdA en BBP. ‘Als ik altijd 80km per uur rijd op een weg maar ik eigenlijk maar 5okm per uur mag rijden, maar ik ben nooit bekeurd, betekent dit dan dat ik op den duur daar 80km per uur mag rijden? Nee. Dan heb je gewoon geluk gehad.’ Volgens enkele fracties hebben de mensen altijd geweten dat het illegaal was om daar te wonen. Op ieder koopcontract vanaf 2005 staat dat het een vakantiewoning is waar niet permanent in gewoond mag worden. ‘Als je risico neemt moet je bereid zijn te accepteren dat je ook kan verliezen’, aldus Marian Van Dijken (BBP).

SP vraagt college om te reflecteren 

Volgens de SP heeft het college zelf nu een heleboel problemen veroorzaakt, simpelweg door het eerdere beleid weer in twijfel te trekken. ‘Er stond een helder beleid en het vorige college is hier in 2021 op gaan handhaven. Vervolgens heeft dit college weer verwarring gezaaid door het handhaven stop te zetten en opnieuw een onderzoek te starten.’ Nu zijn we volgens de SP nog verder van huis, ‘want niemand weet waar hij of zij aan toe is en iedereen is boos’.

Amendement ChristenUnie

De ChristenUnie wil een amendement op het collegevoorstel indienen. De CU stelt voor om 2005 als peildatum te blijven hanteren. Vervolgens wil de CU een overgangsperiode vaststellen waarin de huidige bewoners voldoende tijd krijgen om een andere woning te vinden. Hierbij werd gedacht aan een periode van twee jaar.

Het collegevoorstel kan slagen

Ondanks alle kritiek kan het collegevoorstel slagen. Gemeentebelangen geeft aan het voorstel zeker te steunen. Ook diverse ondernemers gaven aan open te staan voor permanente bewoning, mits er goede regelingen worden getroffen. Belangrijk om op te merken is dat volgens wethouder Hoesen de rechten van ondernemers zullen prevaleren boven de rechten van inwoners. Concreet: als er beleid komt voor geluidsbelasting (decibel). Dan is het in eerste instantie aan de bewoner om zijn/haar huis voldoende te isoleren en niet aan de ondernemer om een beperking opgelegd te krijgen.

Tijdens de raadsvergadering op 27 juni zal er worden gestemd.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl