Centrumplan Muntendam weer stap verder

Na een flinke discussie tijdens de raadsvergadering op 4 april is er een volgende stap gezet in het centrumplan Muntendam. Met 26 stemmen voor kan het college beginnen met de ontwikkeling van een voorlopig ontwerp.

Iedereen was het erover eens dat Muntendam een geweldig centrumplan verdient. Na zeventien te hebben gewacht mag het nu eindelijk wel eens gebeuren en dan ook goed. Het plan wordt echter geplaagd door enkele onzekerheden. Fracties verschilden van mening over hoe het college hiermee moet omgaan. Waar GBMG en BBP vooral vinden dat het tijd is om door te pakken, zien de CU, PvdA en SP liever dat de onzekerheden eerst worden opgelost.

Een puzzel

Het centrumplan bestaat uit drie delen: 1. Het dorpshuis De Menterne met diverse welzijnsfuncties. 2. De herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis en 3. de bouw van nieuwe woningen. Het plan behelst het hele centrumgedeelte aan het Julianaplein en vereist overeenstemming met diverse partijen (lees ook: https://www.middengroningennieuws.nl/wp-admin/post.php?post=81783&action=edit). Enkele zaken die nog open staan betreffen een grondruil met Brands BV, het eventueel afhandelen van een beklemrecht en een eventuele totstandkoming van een gezondheidscentrum in het voormalig gemeentehuis.

Beklemrecht

Een groot deel van de discussie ging over het beklemrecht dat rust op het voormalige gemeentehuis. Dit beklemrecht, wat een uniek Gronings fenomeen uit de oude tijd is, maakt de houder van het recht eigenaar van het onroerend goed op een stuk grond. In dit geval mag de grond volgens het geldende beklemrecht enkel voor specifieke doeleinden worden ingezet. Dit beperkt de bewegingsruimte van de gemeente bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen.

Het college heeft advies ingewonnen bij Trip Advocaten Notarissen die stellen dat de kans op inmenging van rechthebbenden nihil is. Het beklemrecht dat rust op het pand gaat vele generaties terug en het is de vraag of rechthebbenden zich überhaupt bewust zijn van dit contract. Het voormalige gebruik van het pand als gemeentehuis is dan ook in strijd geweest met dit beklemrecht.

Gezondheidscentrum

Sinds het scholenplan vorig jaar is gewijzigd en de scholen zijn verplaatst zijn naar Ruitershorn, is er gezocht naar een nieuwe invulling van het voormalige gemeentehuis. Er wordt nagedacht over een gezondheidscentrum, waarin de huisartsenpost en apotheek worden ondergebracht. Dit zou betekenen dat de huisartsen en de apotheek zouden moeten verhuizen.

Tijdens de raadscommissievergadering op 14 maart uitte mevrouw De Wijk, huisarts in Muntendam, haar frustratie over het gebrek aan communicatie vanuit de gemeente. Het hele traject van het centrumplan is omhuld geweest door onduidelijkheden. De praktijk zou meerdere malen hebben uitgereikt naar de gemeente om helderheid te krijgen over de plannen, maar tevergeefs. Nu wordt er gesproken over een eventuele verhuizing van hun huisartsenpraktijk, zonder dat er überhaupt overleg is geweest. ‘Er wordt vooral over ons gesproken en niet met ons.’

Mevrouw De Wijk en haar collega, die ook aanwezig waren tijdens de raadsvergadering op 4 april, stelden dat zij het centrumplan in principe een warm hart toedragen maar dat een verhuizing voor hun een enorme investering zou vragen, terwijl zij op dit moment een goed functionerende praktijk hebben en het hartstikke druk hebben. Het is dus enkel in het belang van de gemeente.

Grondruil Brands BV

Een derde punt van onzekerheid betreft een grondruil met Brands BV. De ontwikkelaar is eigenaar van een deel van de gronden waarop de gemeente zou willen bouwen. Er wordt dus toegewerkt naar een grondruil, waardoor Brands de woningbouw zou kunnen ontwikkelen en de gemeente het dorpshuis onder handen kan nemen. Momenteel ligt er een intentieverklaring klaar, aldus wethouder Drenth.

Doorpakken of eerst onzekerheden wegwerken?

De discussie op 4 april ging vooral over de vraag hoe de gemeente moet omgaan met deze onzekerheden: doorpakken en erop vertrouwen dat het goed komt of eerst de onzekerheden wegwerken?

CU, PvdA en SP vonden de onzekerheden nog te groot. Veel stappen in proces zijn afhankelijk van elkaar en de partijen willen voorkomen dat het plan halverwege strandt. Het uitblijven van een grondruil zou de ontwikkeling van het dorpshuis kunnen belemmeren, een blijvend beklemrecht zou investerende partijen kunnen afschrikken en het uitblijven van het gezondheidscentrum zou kunnen betekenen dat ten midden van nieuwbouw een deel van het voormalig gemeentehuis onontwikkeld achterblijft. Teveel onzekerheden dus volgens de fracties.

Niet iedereen was het hiermee eens.  Kor Hoving (BBP) beriep zich op het advies van Trip Advocaten dat stelde dat de kans op problemen met het beklemrecht ‘nihil’ zijn. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten voor investerende partijen. Wat betreft het gezondheidscentrum zijn er bewust twee scenario’s uitgewerkt, een scenario waarin de huisartsenpraktijk meeverhuist en een scenario waarin dit niet plaatsvindt. Wethouder Hoesen gaf aan dat het college bereid is om het dorpshuis te ontwikkelen, ook als de herbestemming van het voormalige gemeentehuis nog even op zich laat wachten.

GBMG en BBP gaven aan het volste vertrouwen te hebben in het college en stelden dat het vooral tijd is om nu door te pakken.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl