Cliëntenraden Participatiewet Onvoldoende

De cliëntenraden voor participatie functioneren onvoldoende, laat het Netwerk Cliëntenraden Sociale Zekerheid Arbeidsmarkt Regio Groningen weten in een brief aan het college.

De Participatiewet die sinds 2015 van kracht is verving de regelingen Wwb, Wsw en Wajong. Het uitgangspunt is dat iedereen naar vermogen deelneemt aan / participeert in de samenleving. In artikel 47 is bepaald dat mensen die zijn toegewezen op de Participatiewet, al dan niet via een vertegenwoordiger, betrokken dienen te worden bij de uitvoering van de wet. Praktisch betekent dit: deelname aan periodieke overleggen, het kunnen aandragen van agendapunten, advies kunnen uitbrengen over besluitvorming en beleidsvoorstellen en het ontvangen van eventuele ondersteuning hierbij.

Het instellen van een cliëntenraad is een gangbare vorm om deze participatie vorm te geven. Er bestaat echter ook een adviesraad voor het volledige sociale domein (ASD) en de cliënten-vertegenwoordiging mag hier ook worden onder gebracht. Veel gemeenten hebben hiervoor gekozen en hier ontstaat het probleem. Deze adviesraden hebben een zeer breed takenpakket, waaronder de WMO en Jeugdwet, waardoor de cliënten-participatie vaak volledig ondersneeuwt.

Het Netwerk Cliëntenraden Sociale Zekerheid Arbeidsmarkt Regio Groningen pleit ervoor dat gemeenten aparte cliëntenraden in het leven roepen om de vertegenwoordiging van deze groepen te waarborgen.

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl