Bestuursopdracht Armoede

Tijdens de raadsvergadering op 4 april werd het concept voor de bestuursopdracht armoede gepresenteerd. Diverse fracties namen de gelegenheid om hun steun uit te spreken aan een gerichte aanpak van dit probleem en aanvullende ideeën te delen voor de definitieve bestuursopdracht.

De bestuursopdracht volgt uit het raadswerkprogramma. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is het raadsakkoord in het leven geroepen. Er zijn toen vier thema’s geselecteerd die prioriteit kregen vanuit de raad. Deze thema’s zijn: 1. jeugdzorg, 2. energietransitie en duurzaamheid, 3. beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen en 4. armoedebestrijding. Het akkoord is uitgewerkt in een raadswerkprogramma. Sindsdien werken er per thema een werkgroep aan een bestuursopdracht voor het college. Op basis van een verkenning van het onderwerp door de werkgroep zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd: het doorbreken van intergenerationele armoede en een visie voor de lange termijn, het ontwikkelen van goede vertrouwensbanden met professionals en specifieke aandacht voor kinderen die in armoede opgroeien.

In deze concept versie van de bestuursopdracht verzoekt de raad het college onder andere om het minimabeleid op korte termijn te evalueren, te komen tot maatregelen om ‘armoedeval’ (het fenomeen waarbij mensen er financieel op achteruit gaan als zij de overstap maken van een uitkering naar werk) te beperken, te werken aan beter overzicht over het niet-gebruik van voorzieningen en te komen met een lange termijn visie tot 2050.

Tijdens de eerstvolgende  raadscommissievergadering op 11 april zal de evaluatie van het minimabeleid worden besproken.

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl