Delfzijl: convenant en subsidieverlening SWD 2017

Wethouder Meindert Joostens en Fred Kappelhof, voorzitter bestuur Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD), tekenden donderdag 22 december een convenant. Dit om de gemaakte afspraken te bevestigen. In het convenant staan de gezamenlijke opgaven waar de partijen voor staan. Op basis van het convenant verleent de gemeente een aantal subsidies. De looptijd van het convenant is drie jaar. Het convenant wordt mede ondertekend door vertegenwoordigers van de afdeling Samenleving van de gemeenten, het Wmo loket en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Meer ruimte voor inwoners
Wethouder Meindert Joostens: “De gemeente streeft naar meer ruimte voor inwoners om hun eigen leven vorm te geven. We willen met minder middelen meer bereiken. De eigen kracht van onze inwoners is daarvoor ongelooflijk belangrijk. De SWD helpt ons bij het bereiken van onze doelen.” De gemeente zet onder andere in op meer participatie van mensen die kunnen werken, meer inzet van vrijwilligers, meer maatwerk bij ondersteuning van inwoners en meer voorzieningen om inwoners langer zelfstandig te laten functioneren.

Inzet SWD
De SWD zet onder andere in op maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk en opbouwwerk in wijken en dorpen, jongerenwerk, integratie en inburgering, mantelzorgondersteuning en ouderenwerk. Fred Kappelhof: “We doen dit met heel veel vrijwilligers. We organiseren onder andere de formulierenbrigade, budgetmaatjes, buurtbemiddeling, de maaltijdvoorziening en de bezoekgroep ouderen.” De SWD werkt ook samen met andere instanties zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin. Voorbeelden zijn: Ouders voor Elkaar, Sociale vaardigheidstraining en Opvoedondersteuning.

Subsidies om uitvoer mogelijk te maken
Aan het convenant zijn diverse subsidies gekoppeld om deze ook uit te kunnen voeren. € 861.940,- is bestemd voor de uitvoering van de reguliere taken van SWD, € 6.928,- is bestemd voor extra aandacht voor huiselijk geweld door SWD. Daarnaast verleent de gemeente een extra subsidie van € 30.334 aan het Centrum voor Jeugd en Gezin en € 6.000,- voor de steunstees in Godlinze, Spijk, Termunten/Termunterzijl en Woldendorp. Deze laatste subsidie gaat naar SWD die het bedrag beheert en uitkeert aan de steunstees.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl