Gemeenteraad laatste woord zonneparken

Enkele fracties wilden al enige tijd meer controle op de ontwikkeling van nieuwe zonneparken in de gemeente. De gemeenteraad krijgt dit nu middels de Verklaring van geen bedenkingen (VVGB).  

Voor sommige projecten geldt dat de gemeenteraad een VVGB moet afgeven, voordat de gemeente vergunningen mag verstrekken. Dit is onder andere het geval als projecten buiten bestaande bestemmingsplannen vallen. Tot recent gold dat voor de ontwikkeling van nieuwe zonneparken geen VVGB vereist was. Dit verandert. Voortaan zal de gemeenteraad toestemming moeten geven bij de ontwikkeling van een nieuw zonnepark.

De wijziging vond plaats naar aanleiding van een motie uit juni 2023 van CDA, VVD, GBMG, BBP, CU en SP waarvan de fracties het college verzochten deze wijziging door te voeren. De motie werd destijds unaniem aangenomen. De wijziging werd positief ontvangen, maar er werden verder weinig woorden aan gewijd. Hans-Peter Palland van de VVD vroeg zich af in hoeverre de wijziging nog zin had, aangezien ‘Groningen vol was’. Dit werd genuanceerd door wethouder Drenth. Het elektriciteits-netwerk van Enexis is relatief vol.

Omtrent de zonneparken is nog altijd veel te doen. Dorpsbelangen Siddeburen verzet zich momenteel tegen de komst van een zonnepark van 19 hectare dat waarschijnlijk wordt ontwikkeld aan de noordzijde van Siddeburen (lees ook: www.middengroningennieuws.nl/zorgen-over-grootschalig-zonnepark/). Het idee dat Groningen opnieuw een wingewest is geworden voor energie is een veelgehoord sentiment. Naast het feit dat er in de provincie Groningen relatief veel zonneparken zijn geplaatst, geldt dat buitenlandse bedrijven en investeerders hier grote zonneparken aanleggen en deze stroom leveren aan grote bedrijven. De inwoners zelf zijn hier niet mee geholpen. 

Het college is er niet blind voor. Eerder dit jaar zette de gemeente in op een nieuwe koers in het zonneparkenbeleid (lees ook: www.middengroningennieuws.nl/nieuwe-koers-zonneparkenbeleid/). Het beleid moet van grootschalige parken naar kleinschalige projecten die de inwoners zelf ten goede komen, zo legde wethouder Drenth destijds uit. Grootschalige zonneparken zullen nog enkel worden toegestaan in de buurt van al bestaande zonneparken.

Echter, in een recent interview gaf wethouder Drenth aan dat de ontwikkeling van kleine zonneparken sterk wordt beperkt door de beperkte capaciteit van Enexis’ elektriciteits-netwerken. Dit in tegenstelling tot de betere netwerken van TenneT, waar de grote zonneparken rechtstreeks op worden aangesloten. De inzet op kleinschalige zonneparken komt hiermee dus wel degelijk onder druk te staan.

Het zonneparkenbeleid is zodoende een moeilijk onderwerp geworden. De maatschappelijke beweging naar verduurzaming wordt breed gedragen en zonneparken spelen een centrale rol in de groene energievoorziening, maar de wijze waarop het beleid is uitgevoerd heeft geleid tot maatschappelijke weerstand.

Het proces is met deze wijziging wel meer gedemocratiseerd. Met de VVGB heeft de gemeenteraad voortaan het laatste woord bij de ontwikkeling van nieuwe zonneparken.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl