Loppersum: begroting gemeente voor 2017 sluitend

Wethouder Rudi Slager: Als wethouder financiën is het fijn om wederom te melden dat zowel de begroting 2017 als de meerjarenbegroting sluitend zijn. We hebben onze boekhouding goed op orde. Het dossier gaswinning trekt een zware wissel op onze organisatie. Om uitvoering te kunnen geven aan het Meerjarenprogramma van NCG hebben we onze organisatie moeten versterken. We vinden het belangrijk om er voor onze inwoners te kunnen zijn, vandaar dat we ook een regiefunctie pakken in de versterkingsopgave. We werken hierin nauw samen met NCG, CVW en woningcorporaties. Communicatie is belangrijk. We doen dit op de Lopster manier; open, betrouwbaar en klantgericht.’

Inwoners centraal

Vanuit de gemeente Loppersum werken we in de uitvoering van het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen nauw samen met alle betrokken partijen, zoals Nationaal Coördinator Groningen, Centrum Veilig Wonen, NAM, woningbouwcorporaties en bewonersgroepen. Een goede samenwerking is van essentieel belang om (meer) voortgang te bewerkstelligen in het veiliger maken van de woon- en leefomgeving van onze inwoners. Uitwisselen van informatie, afstemmen van planning, aanpak en communicatie, afspraken maken over kaders en uitgangspunten zijn op diverse niveaus in de betrokken organisaties onderwerp van gesprek. Dit vraagt veel van onze organisatie. Om uitvoering te geven aan het uitvoeringsplan hebben wij formatie uitgebreid en een projectteam uitvoering MJP ingericht.

In 2017 zal de uitvoering van het Meerjarenprogramma onder regie van Nationaal Coördinator Groningen worden voortgezet. We zullen vast blijven houden aan ons uitgangspunt dat binnen 5 jaar alle panden (circa 4500, waarvan ongeveer 4200 woningen) binnen de gemeente Loppersum geïnspecteerd en zo nodig versterkt moeten zijn. We blijven benadrukken dat hiervoor een versnelling in het proces dringend nodig is. We realiseren ons dat het versterkingsprogramma voor onze inwoners een zware belasting is.

De afdeling KlantContactCentrum (KCC) werkt vanuit het dienstverleningsconcept. Kern hiervan is dat we een nabije overheid willen zijn. We kennen ruime openingstijden en werken voor baliehandelingen niet op afspraak. We zijn van mening dat onze inwoners snel en gemakkelijk in het gemeentehuis terecht moeten kunnen met hun vragen en om diensten en producten af te nemen. We bieden ook digitale opties aan via de website.
We vinden het van belang dat onze inwoners bij ons terecht kunnen met hun vragen, ook als we uitvoering van werkzaamheden hebben uitbesteed aan derden. De toegang van het Sociaal Domein maakt onderdeel uit van het KlantContactCentrum. Binnen het Sociaal domein hebben we vaak te maken met kwetsbare burgers. Binnen de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid, kiezen we voor een persoonlijke benadering. We kennen onze klanten en gaan zoveel mogelijk persoonlijk met ze in gesprek.

Belastingen

We stellen voor de OZB opbrengst te verhogen met 2,5%. Dit is in lijn met wat we bij de kadernota hebben afgesproken. De rioolheffing stijgt met 4% en de tarieven voor de afvalstoffenheffing stijgen met 2,5%. De zogenaamde pakketbelasting (OZB, afval en rioolheffing voor een gemiddelde huishouding) stijgt met 3,0 %. In navolging van de kadernota stijgen de tarieven voor begraafrechten met 2,5% en lasten we de tot voor kort gebruikte extra verhoging achterwege. Omdat verdere verhoging ongewenste effecten krijgt laten we het uitgangspunt om op termijn tot een 100% kostendekkende begraafrechten te komen los. De tarieven voor leges worden verhoogd met 2,5%.

Behandeling in de gemeenteraad
Op maandag 7 november 2016 wordt de programmabegroting behandeld in de vergadering van de gemeenteraad van Loppersum. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.00 uur.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl