Loppersum: verklaring gemeenteraad

De gemeenteraad van Loppersum heeft op 11 oktober een extra vergadering gehouden over de ontwikkelingen rond gemeentelijke herindeling. Reden daartoe is de mededeling op 29 september namens het college van GS aan de zeven burgemeesters in Noord Groningen.

Naar aanleiding daarvan wil de raad van Loppersum met deze verklaring uiting geven aan haar opvattingen en gevoelens.

De gemeenteraad van Loppersum heeft kennisgenomen van de uitkomsten van het gesprek op 29 september. Daarin staat de mededeling centraal dat de BMWE gemeenten de ruimte krijgen om de volgende stap te zetten in de procedure voor de vorming van een nieuwe gemeente.

Met deze conclusie zal de periode van het open overleg dat de provincie met zeven gemeenten is gestart worden beëindigd.

Deze uitkomst verbaast de gemeenteraad van Loppersum en stelt de gemeenteraad teleur. De gemeenteraad heeft de discussie over de bestuurlijke toekomst steeds gevoerd op basis van inhoudelijke argumenten.

Wij verwijzen in dat verband naar de oorsprong van de herindelingsdiscussie op basis van de bestaande clustersamenwerking en het bestuursakkoord Eemsdelta, dat sinds 2008 de basis vormt voor de samenwerking tussen de DEAL gemeenten op de terreinen van wonen en voorzieningen, economie en gezamenlijke ambtelijke diensten. Naar het oordeel van de commissie Jansen onderscheiden de DEAL gemeenten zich juist in positieve zin. Wij verwijzen daarnaast naar de adviezen van de commissie Jansen. Tenslotte verwijzen we naar de onderbouwing in het visiedocument, dat is gemaakt omdat GS ook aan de DAL gemeenten recent de ruimte bood om met een onderbouwd standpunt te komen.

Ons blijkt uit niets dat GS onze argumenten om tot de DEAL gemeente te komen inhoudelijk heeft afgewogen tegen de vorming van de BMWE gemeente. Terwijl beide varianten elkaar wel uitsluiten. Die afweging zou nu juist de toegevoegde waarde van het college van GS moeten zijn. Door ruimte te geven aan de BMWE gemeenten wordt geen samenhangende en onderbouwde keuze voor het hele gebied gemaakt. Voorstellen voor de overige gemeenten ontbreken.

De raad van Loppersum is bereid daarin haar eigen verantwoordelijkheid te nemen en andere varianten van versterking van de bestuurskracht dan herindeling volgens de DEAL variant te overwegen. Daarvoor is evenwel nodig dat het college van GS met overtuigende inhoudelijke argumenten komt, waarom geen steun aan de DEAL-variant wordt gegeven. Daarbij moet de afweging die de gemeenteraad van Loppersum daarna zal maken nog invloed kunnen hebben op het proces van herindeling in de hele regio, het is nooit te laat voor een goed besluit voor iedereen.

Zeker gelet op de specifieke situatie in Loppersum is de raad zich goed bewust wat de inwoners niet alleen morgen maar ook vandaag van het eigen lokale bestuur verwachten. Daar zal in alle opties en de wijze waarop en het tempo waarin ze kunnen worden ingevuld scherp rekening mee worden gehouden.

De raad van Loppersum, vertegenwoordigd door de fractievoorzitters,

VVD, B.J. Huizing
GroenLinks, D. van Impe
PvdA,  L. Oldenhof
CU,  B. Prins
GB/D66, J. A. Meyling
Loppersum Vooruit, G.J. Reinders
CDA, A.A.G. Elderman-Star

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl