Midden Groningen: Fusies basisscholen

Twee schoolbesturen van het openbaar basisonderwijs hebben besloten om basisscholen te fuseren. Het gaat om de volgende scholen:
1. de fusie van OBS Ruitenvelder in Froombosch en OBS De Kinderboom in Slochteren per 1 augustus 2019. De fusieschool komt in een nieuw te bouwen kindcentrum in Slochteren en 2. de fusie van twee basisscholen in Muntendam: de OBS De Europaschool en de OBS Burgemeester Verkruisenschool met ingang van 1 augustus 2018. De locatie voor de fusieschool wordt dan de OBS Burgemeester Verkruisenschool.

Zij moeten volgens de Wet Primair Onderwijs een fusie-effectrapportage maken waarin zij alle gevolgen van de fusie in beeld brengen. Ze moeten daarbij ook het college vragen om een advies. Het college is positief over de voorgenomen fusies omdat het openbaar basisonderwijs voldoende toegankelijk blijft voor de leerlingen in onze gemeente na de fusies. De raad moet nog een formeel besluit nemen (12 juli 2018) over het opheffen van deze basisscholen. Het college adviseert daarom positief onder het voorbehoud van het besluit van de raad.

Sturing op Financiën Jeugdhulp
Het college heeft het plan van aanpak sturing Financiën Jeugdhulp goedgekeurd en de brief aan de raad over het plan vastgesteld. Midden-Groningen heeft te maken met forse tekorten op de jeugdzorg: zonder bijsturing dreigt het tekort over 2018 boven de 5 miljoen euro uit te komen. Met een aantal maatregelen wil het college bereiken dat de groei van de uitgaven aan jeugdhulp omgebogen wordt tot een daling: de ambitie is het tekort in 2018 met 2 miljoen omlaag te brengen en de taken binnen het sociaal domein vanaf 2020 uit te voeren met het beschikbare budget. Het plan van aanpak omvat maatregelen voor de korte en middellange termijn die de gemeentelijke regie op de jeugdhulp versterken en die de sociale teams meer grip geven op de uitvoering van de jeugdhulp.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl