Opluchting Stichting Platform Woldwijck

Opluchting voor Stichting Platform Woldwijck die aanwezig was bij de raadsvergadering op donderdag 9 november om te spreken voor de raad. Aanleiding is het plan van het college om nieuwe woningen te realiseren op locaties waar voormalige schoolpanden stonden. Het gaat in totaal om 22 locaties verspreid over de hele gemeente, waarvan drie locaties in Woldwijck.

Miscommunicatie met Stichting Platform Woldwijck

Tijdens de vergadering was Stichting Platform Woldwijck aanwezig. Vertegenwoordiger G. Kok sprak voor de raad. Ze sprak haar teleurstelling uit over het gebrek aan communicatie en samenwerking vanuit de gemeente bij het vaststellen van bestemmingsplannen voor deze locaties. Beslissingen zouden zijn genomen voordat de inwoners op de hoogte zijn gebracht. G. Kok stelde ook dat dit geen zaak op zichzelf was. Ze verwees naar meerdere bouwprojecten die buiten de inspraak van de inwoners worden uitgevoerd. ‘Investeerders doen ermee wat ze willen en helemaal achter in de rij staan de inwoners’, aldus G. Kok. Pijnlijk, zeker omdat er zoveel aandacht is komen te liggen op participatie. Wat ging hier mis?

Wethouder Drenth wilde zeker niet uitsluiten dat de bewonersorganisatie in Woldwijck een gebrek aan communicatie heeft ervaren, maar kon zich niet herkennen in dit beeld. Hij verwees naar de vele contactmomenten tussen de gemeente en de wijkorganisaties en onderschreef de juiste intenties vanuit het gemeentebestuur in deze zaak. De bewonersvereniging kon zich op zijn beurt totaal niet herkennen in de reconstructie die wethouder Drenth gaf. Data en genoemde locaties zouden niet kloppen en woorden zouden worden verdraaid. Hier is duidelijk sprake van een miscommunicatie.

De raad was sterk verdeeld over de vraag of het plan voorlopig gepauzeerd moest worden om eerst het gesprek met de inwoners van Woldwijck aan te gaan om tot overeenstemming te komen. Kor Hoving van de BBP en Hans-Peter Palland van de VVD pleitten voor voortzetting van het programma. De noodzaak om woningen te bouwen is groot. Van de fouten die zijn gemaakt zou moeten worden geleerd, maar het zou niet tot vertraging van de uitvoering moeten leiden.

Niels Joostens van de CU hield een vurig betoog en riep de raad op om de klachten serieus te nemen en eerst het gesprek met de inwoners aan te gaan, voordat het project gestart zou worden. Participatie is het nieuwe adagium geworden voor de gemeentepolitiek.  ‘De inwoner staat centraal’ is een van de drie pijlers van het collegeprogramma Samen aan de Slag. Dan kan de gemeente dit signaal vanuit Woldwijck simpelweg niet negeren. D66 en GroenLinks sloten zich hierbij aan.

De vergadering werd geschorst. Na een overleg kwam wethouder Drenth met de verklaring dat hij niet op deze manier tegenover elkaar wilde staan en stemde in met het voorstel om het plan voorlopig te pauzeren.

De raad heeft unaniem besloten om de stemming te verplaatsen naar 30 november. Op 15 november gaat de wethouder zelf in gesprek met Stichting Platform Woldwijck.

 

Woningmix

Al eerder tijdens de commissievergadering op 5 oktober kwam er kritiek vanuit de raad (lees ook: https://www.middengroningennieuws.nl/leegstaande-schoolpanden-nieuwe-woningen/). De woningen zouden voornamelijk te duur zijn voor deze gemeente en ook zou de woning-mix onvoldoende aansluiten bij de woonbehoeften. De PvdA en de SP pleitten voor meer sociale huurwoningen. Wethouder Drenth beaamde de kritiek, maar verwees naar de woningmarkt en het onderzoek dat hiernaar is gedaan. Woningcorporaties waren helaas niet geïnteresseerd omdat het kleinschalige locaties betreft. Ook moet het plan in context worden bekeken van een breder woningbouwprogramma binnen de gemeente. Zo wordt er bij de gebiedsontwikkeling in Hoogezand-Noord aangestuurd op 60% sociale huurwoningen. Betaalbaar wonen heeft absoluut prioriteit voor de gemeente, aldus wethouder Drenth.

Niet alle fracties waren kritisch op het plan. Harry Wind van de CDA stelde dat zijn fractie de woning-mix redelijk gebalanceerd vond en wees erop dat wat duurdere nieuwbouwwoningen op veel locaties goed verkopen. Ook Hans-Peter Palland sprak zich positief uit over het gemengde aanbod, ook de duurdere woningen, want dat zou de doorstroming bevorderen. Palland benadrukte dat goedkoop bouwen momenteel niet mogelijk is vanwege de hoge bouwkosten. Juist bij het beschikbaar komen van duurdere nieuwbouwwoningen kan er doorstroming plaatsvinden, waardoor er ook weer betaalbare woningen vrijkomen.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl