Overschild: Verklaring van geen bedenkingen

EAZ Wind heeft namens Energievereniging ‘Op de tip’ een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om een kleinschalige windturbine te plaatsen bij een boerderij op het adres Eemskanaal Zz 8 in Overschild. De windturbine zal de boerderij met 3 omliggende woningen van groene stroom gaan voorzien. De aanvraag was in strijd met het provinciaal beleid vanwege plaatsing buiten het bouwvlak. Deze strijdigheid is opgeheven doordat de provincie de gemeente Slochteren afgelopen jaar als ‘pilotgemeente voor kleine windturbines’ heeft aangewezen. Deze status betekent dat medewerking onder voorwaarden mogelijk is als experiment. Een voorwaarde is dat de uitgebreide

procedure voor een omgevingsvergunning wordt doorlopen. Onderdelen daarvan zijn een goede ruimtelijke onderbouwing en een verklaring van geen bedenkingen van de raad. Dit betekent dat de raad wordt gevraagd om in te stemmen met het plan.