Re-integratiebeleid 2024-2027

Tijdens de raadscommissievergadering op 23 mei werd het nieuwe re-integratiebeleid 2024-2027 besproken. Het nieuwe beleid treedt per 1 juli in werking. Het college wil meer maatwerk leveren en een bredere doelgroep ondersteunen.

Cijfers

In de gemeente Midden-Groningen hadden 1604 inwoners een uitkering op 1 januari 2024. De helft van deze groep ontvangt langer dan vijf jaar een uitkering. De leeftijd varieert met 11% jonger dan 27 jaar en 37% ouder dan 55 jaar. De gemeente bood voor 80fte aan beschut werk, 265 personen een Wsw-dienstbetrekking bij het Werkbedrijf en 78 personen bij Wedeka. Daarnaast liepen er 130 afspraakbanen en volgden 122 personen een inburgeringstraject. Het Loket voor Zelfstandigen heeft in 2022 en 2023 met ruim 300 ondernemers gesprekken gevoerd.

Arbeidsmarktregio Werk in Zicht (WIZ)

Een belangrijk samenwerkingsverband en impuls voor het nieuwe beleid betreft de Arbeidsmarktregio WIZ. Het betreft een samenwerking tussen 24 gemeenten, het UWV en sociale werkvoorzieningen in provincies Groningen en Drenthe. In het Kaderplan WIZ-2024-2027 formuleert de Arbeidsmarktregio de doelstelling om in deze periode ruim 20.000 mensen een stap verder te helpen richting passend werk. Voor de gemeente Midden-Groningen gaat het om 2.200 mensen. Dit kan gaan om bijscholing, omscholing, het veranderen van baan, sociale activering of doorgroeien binnen een bedrijf.

Bredere doelgroep

De gemeente wil ook een bredere doelgroep bereiken. Zo wil de gemeente ook mensen die geen recht hebben op en uitkering, werknemers met flexibele contracten en zzp’ers met een laag inkomen ondersteunen waar nodig.

Participatiewet – in Balans

Op landelijk niveau spelen ook ontwikkelingen op dit gebied. De kritiek op de Participatiewet is de afgelopen jaren toegenomen. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft op verzoek van het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken de werking van de Participatiewet geëvalueerd en publiceerde de bevindingen in 2019. De conclusies waren dat het beleid nauwelijks tot verbetering en op sommige punten zelfs tot verslechtering heeft geleid. Enkel voor de Wajong-groep gold betere baankansen. Voor de Wsw-groep groeide de afstand tot de arbeidsmarkt juist en klassieke bijstandsgerechtigden merkten nauwelijks verbetering, aldus het SCP (Eindevaluatie van de Participatiewet, 2019). In reactie hierop zal de Participatiewet de komende jaren worden herzien en is het programmaplan Participatiewet in Balans opgesteld. De doel van de wetswijziging is het bevorderen van eenvoud, uitvoerbaarheid, vertrouwen en menselijkheid.

Arbeidsmarkt in beweging

De werkloosheid in Midden-Groningen is de afgelopen sterk gedaald, van 8,6% van de beroepsbevolking in 2014 naar 3,5% in 2022, ongeveer in lijn met het landelijk gemiddelde. De arbeidsmarkt is krap en werkgevers krijgen vacatures niet gevuld. De Arbeidsmarktregio Groningen had eind 2023 ca. 13.000 vacatures openstaan, drie keer meer dan in 2016. Volgens wethouder Offereins heeft de gemeente zich de afgelopen jaren gericht op de groep die initieel het makkelijkst aan werk kon komen. De omstandigheden zijn nu zodanig dat er tijd en ruimte is om meer aandacht te besteden aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betreft mensen met langdurige uitkeringen en diverse bijkomende problemen.

Positieve reactie vanuit de raad

Dennie Van Buuren (VVD) opende het onderwerp met een vurig betoog over de waarde van werk. Hij sprak naar eigen zeggen uit eigen ervaring en benadrukte het belang van werk voor eigenwaarde, vrijheid en verantwoordelijkheid. Een tip voor werkzoekenden. Neem een kijkje op www.hetnoordenwerktdoor.nl

De raad uitte zich zeer positief over het helder geschreven beleidsstuk. Het raadsvoorstel is door als hamerstuk naar de eerstvolgende raadsvergadering.

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl