Regionale Woonzorgvisie

Eind 2022 nam de gemeente Midden-Groningen deel aan de Koploperregio Groningen. Het betreft een samenwerkingsverband tussen de tien Groninger gemeenten, de lokale woningcorporaties, de provincie, het Zorgkantoor Menzis en diverse zorgaanbieders.

Koploperregio Groningen

Met het samenwerkingsverband wil de Groningse regio invulling geven aan de Nationale Woon- en Bouwagenda (NWBA) en de daaraan verbonden programma’s Een thuis voor iedereen en Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen.

Nationale Woon- en Bouwagenda (NWBA)

De NWBA streeft naar meer beschikbaarheid van betaalbare en kwalitatieve woningen. Het programma stelt als doel om 900 duizend woningen te bouwen in de periode tot 2030, waarvan twee-derde betaalbaar dient zijn. Het NWBA bevat zes programma’s.

Het tweede programma betreft ‘Een thuis voor iedereen‘. Dit richt zich op mensen die niet alleen een woning nodig hebben maar ook specifieke vormen van zorg en ondersteuning. Denk aan daklozen, slachtoffers van mishandeling, mensen met sociale of medische urgentie, statushouders en arbeidsmigranten. Het programma streeft naar een evenwichtige verdeling van zorg, ondersteuning en begeleiding tussen de verschillende regio’s.

Het zes programma betreft ‘Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen‘. Dit programma richt zich op geschikte huisvesting voor ouderen. Met het oog op de toenemende vergrijzing in ons land wordt huisvesting die aansluit bij de behoeften van ouderen steeds belangrijker. Daarnaast zal meer geschikte huisvesting voor ouderen leiden tot meer doorstroom waardoor bestaande woningen vrijkomen voor jonge gezinnen.

Regionale Woonzorgvisie

Het huidige wetsvoorstel voor de Wet Versterking Regie op Volkshuisvesting (Wvrv) verplicht gemeenten om een regionaal afgestemde woonzorgvisie te ontwikkelen. Hier moet ook een afgestemde urgentieregeling bij komen, die moet bijdragen aan betere kansen op de woningmarkt voor specifieke aandachtsgroepen. Op 6 februari heeft het college ingestemd met het Plan van Aanpak Koploperregio Groningen.

Momenteel wordt onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Stec-groep om de aard en omvang van de opgave te bepalen. Welke huisvesting, zorg en ondersteuning is nodig en hoe kunnen we hier vorm aangeven? Dit onderzoek wordt dit voorjaar afgerond.

 

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl