’t Zandt: Toekomstplannen Hoofdstraat 49 en 51 ’t Zandt

Wethouder Pier Prins (Ruimtelijke Ordening): ‘Er was gisteren veel (media) aandacht voor de ontwikkelingen rond het pand aan Hoofdstraat 51 in ’t Zandt. Vanaf 2016 zijn wij als gemeente in gesprek met Woongroep Marenland, de Nationaal Coördinator Groningen en het dorp (binnen de projectgroep ’t Zandt op de kaart) om te komen tot een toekomstbestendig dorp in samenhang met de versterkingsoperatie. Aangezien krimp en vergrijzing actueel is in het dorp is nagedacht over herstructurering en transformatie. Dit wordt de business case ’t Zandt genoemd. Hierover is op meerdere momenten met het dorp gecommuniceerd. We vinden het als gemeente belangrijk om met het dorp in gesprek te zijn’.

Business case ’t Zandt

De business case ’t Zandt beschrijft de herstructurering van een deel van de woningvoorraad van woongroep Marenland. Het doel hiervan is een toekomstbestendige en huur- en koopwoningvoorraad in een compact dorp. Een deel van de Hink Oostingstraat wordt gesloopt, zodat toekomstbestendige en levensloopbestendige huurwoningen gerealiseerd kunnen worden. De kavels op hoofdstraat 49 en 51 bieden voldoende ruimte om 4 tot 6 huurwoningen te realiseren. Zo kunnen oudere inwoners langer in hun eigen dorp blijven wonen.

Hoofdstraat 49 is een jarenlang braak liggende kavel waar de voormalige eigenaar geen bouwplan gerealiseerd kreeg. De gemeente Loppersum heeft deze kavel verworven met het doel hier samen met woongroep Marenland het huurdersdeel van de business case te ontwikkelen, in combinatie met het perceel aan Hoofdstraat 51. Deze is in eigendom van de NAM en geeft met de kavel aan Hoofdstraat 49 de mogelijkheid een plan te realiseren dat voor woongroep Marenland haalbaar is.

’t Zandt op de kaart

De business case is op diverse momenten met het dorp besproken. Onder andere binnen de projectgroep ’t Zandt op de kaart. Ook is er meerdere malen aandacht besteed aan dit onderwerp in de huis aan huis verspreidde nieuwsbrief ’t Zandt op de kaart. Op een informatieavond op 22 maart 2017 was de business case ook een van de onderwerpen.

Gebiedsvisie ’t Zandt

De gebiedsvisie ‘t Zandt bouwt voort op gemaakte keuzes en bestaand beleid. De gebiedsvisie is daarbij een kader dat in beeld brengt wat de eigenheid en identiteit van de gemeente Loppersum is, wat de waarden van het dorp ’t Zandt zijn. Deze waarden dragen de eigenheid en vragen erom gehandhaafd en benut te worden als ontwikkelingen, kansen of bedreigingen zich voordoen; ze vormen het vertrekpunt. De versterkingsopgave is hierin uiteraard de rode draad; deze raakt het gehele dorp en ieder pand en iedere inwoner krijgt ermee te maken. De gemeenteraad heeft op 7 juni 2017 de gebiedsvisie ’t Zandt vastgesteld. Hiermee kent de business case bestuurlijke besluitvorming.

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl