Visie nieuwe woonwijk Hoogezand

Op donderdag 5 oktober legde het college het plan voor de gebiedsontwikkeling in Hoogezand-Noord voor aan de gemeenteraad. Er was grote opluchting bij meerdere fracties over het feit dat dit gebied eindelijk wordt aangepakt. Tegelijkertijd was er ook frustratie bij enkele fracties over de werkwijze en het toekomstperspectief voor de ondernemers in dit gebied.

De gemeente wil het entreegebied van Hoogezand – momenteel een oude woonwijk en oud industrieterrein – omvormen tot een aantrekkelijk gebied voor wonen, werken en recreëren. Het gebied zal het visitekaartje voor Hoogezand kunnen worden, dat mede door de goede bereikbaarheid erg aantrekkelijk kan zijn. Zie voor je: een moderne boulevard aan het water met veel groen en hier en daar enkele architectonische verwijzingen naar de vroegere industrie. Ook moet meteen worden gezegd, het project wordt niet alleen voor the happy few. De gemeente stuurt in samenwerking met woningcorporaties aan op 60% sociale huurwoningen.

Redenen om dit gebied aan te pakken zijn zeker voorhanden. Zo geeft het college hiermee invulling aan de woningbouwopgave door extra nieuwe woningen te realiseren. Het oude industrieterrein kent ook leegstand en verliest zo deels haar functie. Ook dit vraagt om ingrijpen. Vanuit een verduurzamingsgeest ligt het voor de hand om van vervuilende industrie toe te bewegen naar een groene en gezonde leefomgeving en ook voor de aantrekkelijkheid van Hoogezand als leefgebied is het een ideale locatie om op te knappen. De meeste fracties omarmden het plan.

Niet alle fracties waren gerustgesteld. Met name Hans-Peter Palland (VVD) wees op de tekortkomingen in de onderhandelingen met de bedrijven die nu nog actief zijn in dit gebied. De gemeente is in gesprek met deze ondernemers en zij weten nu dat zij hier op termijn weg moeten. Echter, er is nog geen alternatieve locatie voor deze bedrijven en er geldt officieel geen verplichting om te vertrekken. Zonder alternatieve locatie en zonder verplichting om te vertrekken, is er geen garantie dat alle bedrijven zullen verhuizen. Al zou een bedrijf dit willen, er moet wel een werkbaar alternatief zijn.

Deze bedrijven zitten nu een lastig parket. Onzekerheid over de toekomst belemmert hen bij het maken van beslissingen en investeringen. De VVD en BBP riepen het college op om eerst te zorgen voor een duidelijk exit-strategie voor deze bedrijven en dan pas te starten met de gebiedsontwikkeling. Anderzijds ontstaat er volgens de VVD voor de gemeente het risico dat het proces verzandt in een lang en duur traject. De reden is dat woningbouw en vervuilende industrie juridisch niet samen gaan. Als bedrijven besluiten om te blijven zal de woningbouw niet plaats kunnen vinden.

Wethouder Drenth benadrukte dat de gemeente dit proces in goed overleg en in samenwerking met de bedrijven wil volbrengen. Het hele proces spant zich uit over een periode van twintig jaar. Er is dus ruim tijd voor overleg, planvorming en het zoeken naar alternatieven. De gemeente blijft in gesprek met de ondernemers om samen naar oplossingen te zoeken.

De eerste fase gaat op korte termijn van start. Het gaat om het gebied ten westen van de Houtmanstraat.

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Telegram
Email