Beroep tegen beperking Zuidlaardermeer

Het college geeft in een raadsbrief aan dat het de gronden voor beroep tegen de toegangsbeperkingen in het Zuidlaardermeergebied heeft ingediend bij de rechtbank. Wanneer is de zitting is voorlopig nog onduidelijk.

Het Zuidlaardermeergebied is wegens de vogelpopulatie aangemerkt als Natura-2000 gebied. Zodoende zijn de Vogel- en Habitatrichtlijnen van toepassing. Voor het Zuidlaardermeergebied gelden instandhoudingsdoelstellingen voor acht vogelsoorten, waaronder de roerdomp.

De provincie Groningen is bevoegd gezag en heeft de taak om deze doelstellingen te waarborgen. Volgens de provincie bood het eerdere beheerplan te weinig handvatten om handhavend op te treden. Op basis van de Wet natuurbescherming uit 2017 mag de provincie een toegangsbeperking instellen als het dit nodig acht voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Zodoende besloot de provincie om op 28 maart 2023 om extra toegangsbeperkingen in te stellen.

Deze beperkingen, die onder meer afstanden tot broedende vogels voorschrijven, betekenen een klap voor de recreatiesector in het gebied. Eerder dit jaar ging RTV Groningen in gesprek met Gerard Vloothuis, voorzitter van de Stichting Zeilvereniging Zuidlaardermeer (lees ook: https://www.middengroningennieuws.nl/vloothuis-wil-meerschap-zuidlaardermeer/), die wees op het gebrek aan samenwerking tussen belanghebbende partijen. Natuurorganisaties zoals Groninger Landschap zouden onvoldoende rekening houden met de recreatiesector. Ook de fracties BBP en VVD reageerder verontwaardigd en protesteerden tegen de maatregelen.

Volgens het college toont een analyse van het gebied aan dat er geen directe aanleiding zou hoeven te zijn voor extra beperkingen. Het college heeft daarom beroep ingediend tegen het besluit. De gronden voor het beroep liggen nu bij de rechtbank.

Het stellen van beroep van heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de beperkingen in de tussentijd wel van toepassing zijn. Gezien de werkdruk bij de rechtbank is het niet in te schatten wat de behandeltermijn zal zijn en wanneer de zitting zal plaatsvinden.