Prestatieafspraken woningcorporaties

Tijdens de raadscommissie op 29 juni werd er gedebatteerd over de aankomende nieuwe prestatieafspraken tussen het college en woningbouwcorporaties. Verschillende moties riepen het college op om de prestatieafspraken aan te scherpen. Over de haalbaarheid van de ambities werd gedebatteerd.

De BBP-LMG, PvdA, SP, BBB en GBMG verzochten het college duidelijke afspraken te maken over het behoud en bij voorkeur de verruiming van het aanbod van (sociale) huurwoningen en seniorenwoningen. De motie werd ingediend naar aanleiding van een afwijzing door de corporaties van enkele dorpsvoorstellen voor seniorenwoningen.

De PvdA, SP en BBB-LMG riepen het college op om scherpere afspraken te maken om het tempo van verduurzaming van huurwoningen te versnellen. De fracties stellen dat het te langzaam gaat en formuleren een ambitieus doel om vanaf 2024 binnen 5 jaar tijd alle woningen binnen de gemeente te verduurzamen. Verschillende fracties reageerden toch ook kritisch op dit voorstel dat volgens hen onrealistisch is. Het zal grote investeringen vragen van de corporaties en er zal waarschijnlijk meer tijd nodig zijn om deze doelstelling te behalen.

De PvdA, SP en CU wezen op situaties waarin woningcorporaties woningen verkopen die niet meer passen binnen hun portfolio en die soms in slechte staat verkeren. Deze woningen worden volgens de fracties dan vaak gekocht door particuliere kopers die wel een hypotheek kunnen krijgen maar niet de nodige investeringen kunnen doen om de woningen te verduurzamen. De fracties willen toe naar een regeling dat te verkopen woningen minimaal voldoen aan een energielabel B en dat de technische staat goed genoeg is om de eerste vijf jaar na verkoop geen groot onderhoud te hoeven verwachten.

Het college ging in grote lijnen akkoord van de moties. Wethouder Drenth plaatste de verzoeken vanuit de raad wel in perspectief. Hij verwees naar de aard van de samenwerking tussen het gemeentebestuur en de woningcorporaties, die steunt op wederzijds overleg en geen eenrichtingsverkeer is. De regeling is dat woningcorporaties in redelijkheid moeten bijdragen aan het woonbeleid van een gemeente. Drenth stelde dat hij nu niet kan bepalen of bepaalde doelstellingen in redelijkheid haalbaar zijn.

Wethouder Drenth gaf aan over deze doelstellingen in overleg te willen treden met de woningbouwcorporaties.

 

 

Deel naar jouw media!