Hoogezand: College presenteert begroting

Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad een sluitende begroting aan voor de jaren 2023 tot en met 2025. De begroting biedt ruimte voor ambities en nieuwe investeringen, ondanks onzekere gemeentefinanciën op de lange termijn. Het college kiest met deze begroting voor het bieden van houvast in financieel onzekere tijden. Voor het tekort in 2026 moet samen met het Rijk een oplossing gevonden worden.

Wethouder Markus Ploeger: “Dit is de eerste begroting van de huidige gemeenteraad en het college. In deze tijd is het belangrijk om te kiezen voor zekerheid en stabiliteit. Het college presenteert een sluitende meerjarenbegroting, zonder ingrijpende bezuinigingen. Het is mooi dat we tot 2026 een gezonde financiële situatie hebben. We streven naar een blijvend goed financieel perspectief. De ruimte in de meerjarenbegroting neemt de komende jaren helaas af door een aantal stevige onzekerheden, zoals bijvoorbeeld minder inkomsten van het gemeentefonds en de stijgende inflatie”.

Begroting en meerjarenraming

In de begroting 2023 zijn de activiteiten en doelen opgenomen waar de gemeente het komende jaar aan gaat werken, hoe ze dat gaat doen en wat het kost om alle activiteiten uit te voeren. Met het vaststellen van de begroting stelt de gemeenteraad de budgetten voor 2023 beschikbaar.

Investeren in de toekomst

De huidige forse inflatieontwikkeling heeft in het algemeen invloed op de financiën van de gemeente. Er is namelijk meer geld nodig om dezelfde doelen te bereiken. Er is wel ruimte om extra te investeren in een aantal belangrijke thema’s:

  • Voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit en het investeren in veiligheid in Midden-Groningen maakt de gemeente meer geld en personeelscapaciteit vrij.
  • Er wordt jaarlijks 2 miljoen euro extra uitgetrokken voor onderhoud van het gemeentelijk groen en wegen.
  • Er is jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar voor het begeleiden van inwoners bij het verduurzamen van hun woningen en het verbeteren van de dienstverlening in het algemeen.
  • Ook worden er extra middelen uitgetrokken om Midden-Groningen aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme. Vooruitlopend op de exacte invulling van de plannen wordt er al wel jaarlijks ruim 300.000 euro voor gereserveerd.
  • Er komt in 2023 een bedrijventerreinenvisie waarbij aandacht zal zijn voor zowel het vernieuwen van bestaande als de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Voor bedrijven dienen deze terreinen aantrekkelijk te zijn om te kunnen ondernemen en ontwikkelen.
  • Er wordt extra geld gereserveerd voor de jeugdzorg en andere sociale onderwerpen zoals zelfredzaamheid en zorg. Inwoners worden nog meer betrokken bij de uitwerking van (toekomstige) ideeën en voorstellen en kunnen actief meedoen.

Najaarsnota

De Najaarsnota 2022 wordt gelijktijdig met de begroting behandeld. De Najaarsnota geeft een overzicht van de laatste stand van zaken van 2022. Op basis van de huidige inzichten verwacht het college afgerond 5 miljoen euro over te houden. Ook ziet het college ruimte om middelen te reserveren voor het opvangen van de inflatie voor zowel 2022 als in de jaren erna.

Meerjarenraming

De septembercirculaire geeft het meest actuele beeld van onze financiële meerjarenraming. Het Rijk kwam met de septembercirculaire tijdens het opstellen van de begroting en de Najaarsnota, waardoor we deze niet gelijk konden verwerken. De meest actuele meerjarenraming na verwerking van de septembercirculaire ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

Begrotingssaldo

+5.022

+96

+1.164

+1.768

-10.061

Septembercirculaire

+1.482

+647

+645

+1.046

+4.542

Actuele meerjarenraming

+6.504

+743

+1.809

+2.814

-5.519

 

Raadsvergadering 10 november

De Begroting, Najaarsnota en septembercirculaire worden op 10 november behandeld in de gemeenteraad van Midden-Groningen die daar vervolgens een besluit over neemt.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl