Omgevingsvisie toekomst Midden-Groningen

Op donderdag 5 oktober presenteerde het college de nieuwe Omgevingsvisie aan de raad. Het plan werd in grote lijnen positief ontvangen. De Omgevingswet die per 1 januari 2024 in werking treedt verplicht gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen. Een omgevingsvisie moet de grote ontwikkelingslijnen voor de toekomst schetsen binnen de gemeente.

Centraal staat het begrip ‘brede welvaart’. Dit begrip wordt gebruikt door zowel het Rijk als de provincie. Het begrip welvaart, dat traditioneel wordt geassocieerd met materiele welvaart, wordt hiermee uitgebreid naar alle essentiële domeinen voor een gezond leven.

Belangrijke opgaven voor de gemeenten Groningen zijn in het plan onderverdeeld in meerdere thema’s. Op het gebied van bodem, water en natuur spelen er vooral uitdagingen met betrekking tot bodemdaling, veenoxidatie en wateroverlast en -tekorten. Landbouw wordt aangemerkt als belangrijk voor deze gemeente en dient toekomstbestendig te worden gemaakt. De gemeente wil daarnaast sterk inzetten op: Het behoud van cultureel-historische landschappen, voldoende en betaalbare woningen, een goede balans tussen de arbeidsmarkt en bedrijvigheid, duurzame energie en het afbouwen van aardgasgebruik, de voorbereiding op klimaatveranderingen en een goede digitale en fysieke bereikbaarheid/mobiliteit.

Het plan raakt veel verschillende thema’s en was daarom aanleiding voor veel maatschappelijke partijen om zienswijzen in te dienen. In totaal zijn er 22 zienswijzen ingediend door verschillende belangengroepen, maatschappelijke organisaties en inwoners. Enkele zienswijzen hebben geleid tot wijziging van de plannen. Tegelijkertijd schetst het plan grote lijnen met een hoog abstractieniveau waarbinnen dus nog veel speelruimte is voor concrete invulling van beleid.

De meeste fracties spraken zich zeer positief uit over de omgevingsvisie alsook over het proces van totstandkoming van het plan. Thea van der Veen (PvdA) noemde het een goed voorbeeld van hoe het participatieproces dient te verlopen, met veel bijeenkomsten, informatieavonden, zienswijzen en samenwerking met maatschappelijke partijen. Deze mening werd overigens niet door iedereen gedeeld. Toine Fennis (D66) sprak zich kritisch uit over de participatiemethodes.

Wethouder Drenth gaf aan dat de omgevingsvisie open staat voor verdere aanpassingen in de toekomst.

 

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Telegram
Email