OPRON en Ultiem begrotingen 2024

Tijdens de raadscommissievergadering op 14 maart werd de raad gevraagd geen zienswijze in te dienen op de begrotingen voor 2024 van Scholengroep OPRON en Stichting Ultiem. Beide begrotingen voor 2024 zijn negatief. De tekorten zijn het gevolg van stijgende kosten en de opheffing van extra rijksmiddelen. In de jaren erna zien de prognoses er weer beter uit.

Scholengroep OPRON heeft voor 2024 een tekort van ca. 750 duizend. Dit is deels het gevolg van stijgende kosten, waaronder hogere energiekosten en personeelslasten en deels het gevolg van de opheffing van de extra corona-middelen. Ook voor het jaar 2025 is de begroting nog negatief. In de jaren daarna zijn de prognoses weer positief. De verwachting is dat het leerlingenaantal daalt met ca. 15% tussen 2022 en 2029. Dit zou overwegend te maken hebben met krimp in de regio.

Stichting Ultiem heeft voor 2024 een tekort van ca. 120 duizend euro. Ook Ultiem heeft te kampen met hogere energieprijzen. Daarnaast geldt dat per 1 januari 2023 de bekostigingssystematiek van de rijksbijdragen is vereenvoudigd. Scholen krijgen voortaan een basisvergoeding per leerling. De gemiddeld gewogen leeftijd binnen Ultiem ligt hoog landelijk gezien. Hierdoor zijn de personeelslasten relatief hoog. De basisvergoeding houdt hier geen rekening mee. De stichting heeft een goede reservepositie, maar deze daalt wel in de komende jaren. Ultiem neemt maatregelen om structurele lasten omlaag te brengen. Ook bij Ultiem is de prognose dat het leerlingenaantal daalt. Echter, geen van beide scholen bevinden zich op korte en middellange termijn onder de opheffingsnorm.

De gemeente is in de gesprek met de Raad van Toezicht om de meerjaren-prognoses te bespreken. OPRON heeft schriftelijke vragen vanuit de gemeente afdoende beantwoord. Diverse fracties reageerden toch wat verontrust. De raad zal ook vragen kunnen voorleggen aan de Raad van Toezicht. Tijdens de raadsvergadering op 4 april zal de raad een stemming uitbrengen over de begrotingen.

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl