Slotwijziging begroting 2022

Ter voorbereiding van het samenstellen van de jaarrekening 2022 is een slotwijziging opgesteld. De wijziging bevat onderwerpen die eerder met de raad zijn besproken, zoals de septembercirculaire 2022. In de wijzigingen zijn twee nieuw in te stellen reserves opgenomen: het Gebiedsfonds windpark N33, vanuit het EZK, waar het vorige college zich sterk voor heeft gemaakt en de uitvoering van het aangenomen amendement in de raad van 10 november 2022 over Maatwerk Fonds Energiecrisis, waar 2 miljoen voor is uitgetrokken.

Het voordelig resultaat van de slotwijziging is € 0,692 miljoen. Het verwachte saldo van de begroting 2022 wordt zodoende € 4,742 miljoen.

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Telegram
Email