Werving Aanjager Woningbouw

Tijdens de raadsvergadering op 30 november werd een nieuwe functie in het leven geroepen: aanjager van de woningbouw. Met een amendement, geïnitieerd door de ChristenUnie, is het voorstel unaniem aangenomen.

Vanuit het raadsakkoord heeft het college onder andere de bestuursopdracht gekregen om meer beschikbare en betaalbare woningen te realiseren. Dit heeft onder meer geleid tot de woondeal van Regio Groningen-Assen. Tijdens de uitvoering van de bestuursopdracht is diverse keren gewezen op het ontbreken van een aanjager in het hele geheel.

Deze aanjager heeft een flink takenpakket, zoals: de uitvoering nauwlettend volgen, het bewaken van politiek-bestuurlijke uitgangspunten, planning, netwerken, marktonderzoek, ondersteunen van kleinschalige initiatieven en subsidie- en financieringsmogelijkheden onder de aandacht brengen. Het gaat om een taakomvang van 0.8 fte. Het takenpakket wordt gecompenseerd met een royaal salaris.

Marco Metscher van de CU verzocht het college om jaarlijkse evaluatiemomenten in te voeren, op basis waarvan de functie al dan niet kan worden verlengd. Het voorstel werd een amendement dat door alle partijen is ondersteund.

Wethouder Drenth stelde dat deze aanjager vooral zal worden geplaatst op projecten die vanuit de markt moeten worden geïnitieerd, in tegenstelling tot sociale woningbouw waarin de gemeente een grotere rol speelt.

De aanjager kan gebruik maken van een speciale monitor die is opgesteld om de uitvoering van het beleid te toetsen. Belangrijke pijlers zijn de versnelling van de vergunnings- en bouwprocessen, het bewaken van kwaliteit, het vergroting van beschikbaarheid (ook middels doorstroom), de afstemming tussen beleidsdomeinen, toekomstgerichtheid, betaalbaarheid, participatie en doelgroepengerichtheid.

De werkgroep Wonen wil in het eerste kwartaal van 2024 overleg over bouwprojecten die moeilijk tot stand komen.