Zorgen omtrent Kwartier Zorg & Welzijn

Tijdens de raadscommissievergadering op 21 maart hebben GroenLinks, PvdA en SP een raadsbrief over Kwartier Zorg & Welzijn geagendeerd. In december 2023 is de raad middels een raadsbrief geïnformeerd over de aankomende subsidieverstrekking aan Kwartier Zorg & Welzijn. Uit de raadsbrief werd duidelijk dat de organisatie kampt met problemen in haar bedrijfsvoering. Diverse fracties vinden dat de raad onvoldoende wordt geïnformeerd, waardoor de raad zijn controlerende taak niet goed kan uitvoeren.

Problemen bedrijfsvoering

Het Kwartier Zorg & Welzijn kampt al enige tijd met interne problemen. Er is een hoog verloop van personeel en ziekteverzuim en de uitvoering van de wettelijke taken zijn in het gedrang. Begin 2023 is een interim-directeur aangesteld voor een reorganisatie. Volgens het college is de hoge uitstroom van personeel een gevolg van deze reorganisatie.

Omvangrijke subsidie

De subsidie aan Kwartier Zorg & Welzijn is vrij omvangrijk. Het gaat om een basissubsidie van ruim vijf en een half miljoen euro per jaar. Daarnaast wordt dit aangevuld met een incidentele subsidie van een ruime half miljoen euro voor 2023 en 2024. De incidentele subsidie dient ter compensatie voor de forse loonstijgingen van het afgelopen jaar. De organisatie was niet in staat deze op te vangen. Ook de kosten voor het inhuren van extern personeel in verband met ziekteverzuim en verloop van personeel vielen hoger uit dan verwacht.

Noodklok werd geluid in de raad

De milde toon van het college viel niet in goede aarde bij meerdere fracties. Diverse raadsleden uitten hun zorgen tijdens de raadscommissievergadering op 21 maart en spraken over een noodsituatie. De heer Dewnarain (GroenLinks) stak de discussie af met een fel betoog. Dewnarain gaf aan dat de fractie van GroenLinks meerdere signalen opving van zowel jongeren als medewerkers die duiden op interne problemen bij het Kwartier: hoge werkdruk, hoog ziekteverzuim, gevoel niet gehoord te worden, veel verloop van personeel en projecten die daardoor niet van de grond komen.

College start onderzoek

De extra subsidie komt niet zonder voorwaarden. Het college onderneemt drie stappen: 1. Het heeft een verbeterplan voor de bedrijfsvoering gevraagd vanuit het Kwartier. Dit verbeterplan is recent aangeleverd en wordt nu geanalyseerd. 2. Het college zal een onderzoek starten naar de financiën en 3. er zal onderzoek worden uitgevoerd naar de uitvoering van de wettelijke taken.

Volgens wethouder Offereins doet het college hiermee voldoende om sturing te geven aan de situatie bij Kwartier Zorg & Welzijn.

‘Wij moeten als raad onze controlerende taak kunnen uitoefenen’

Diverse fracties, waaronder GroenLinks, PvdA, SP, CU en D66, zijn het hier niet mee eens. De fracties beweren dat de raad teveel ‘aan de zijlijn staat’ en onvoldoende inzage krijgt om haar controlerende taak te kunnen uitoefenen.  Volgens Dewnarain is het onbegrijpelijk dat ondanks dat de problemen al lang spelen de raad nu pas geïnformeerd wordt. ‘Als het college ons eerder had geïnformeerd, hadden wij eerder kunnen ingrijpen als raad.’ Dewnarain heeft een toezegging gevraagd van de wethouder om als raad inzage te krijgen in het verbeterplan.

College wil eerst uitkomsten onderzoek afwachten

Wethouder Offereins zou kijken wat er mogelijk was maar hield de boot redelijk af. De wethouder bleef bij zijn standpunt, namelijk dat het college eerst de uitkomsten van de onderzoeken wil afwachten. Daarna wordt dit uiteraard gedeeld met de raad. Het college ontvangt de eerste resultaten van de onderzoek in april.

De wethouder kon de fracties hiermee dus weinig tevreden stellen.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl