Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Hoogezand: Noodverordening delen Hoogezand

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten een noodverordening af te kondigen tijdens de jaarwisseling voor twee specifieke gebieden in Hoogezand. De politie beschikt over duidelijke aanwijzingen voor ernstige onregelmatigheden tijdens de jaarwisseling in deze gebieden. De verordening treedt in werking onmiddellijk na bekendmaking en geldt vanaf 31 december 2020, 18.00 uur tot 1 januari 2021, 06.00 uur.  Onder dit gebied wordt verstaan: het bouwgebied omgeving Goeman Borgesiusstraat -betreft het gebied gelegen tussen: Van Limburg Stirum (oostzijde), Abraham Kuypersingel, Dreeslaan, Thorbeckelaan (zuidzijde), Van Houtenlaan (oostzijde) en de Troelstralaan (noordzijde); het Cruijffcourt en de Majellaschool vallen ook binnen dit gebied. (gebied 1)

Daarnaast: het winkelcentrum de Hooge Meeren en daarmee het gebied gelegen tussen de N385 die oostelijk en westelijk van het winkelcentrum langsloopt, de Burgemeester van Roijenstraat Oost (noordzijde) en de Abraham Kuupersingel (zuidzijde). Hier valt ook de parkeerkelder onder. (gebied 2)

Onderstaand het complete besluit van de burgemeester:

Noodverordening jaarwisseling 2020/2021

De burgemeester van de gemeente Midden-Groningen;

Gehoord het bij hem, in het bijzonder van de zijde van de politie, ingekomen advies;

Overwegende,

 • dat uit informatie van de politie en andere ambtelijke informatie het vermoeden bestaat dat de er tijdens de oudejaarsnacht sprake zal zijn van ernstige wanordelijkheden;
 • dat dit vermoeden gestoeld is op concrete informatie over plannen van een groep (jong)volwassenen om voor onrust te zorgen en om brand te stichten op een aantal locaties in de gemeente Midden-Groningen;
 • dat de politie over concrete informatie over de aanwezigheid van brandbare materialen beschikt;
 • dat er sprake is van de bedreiging van een vitaal belang;
 • dat dit vitaal belang zowel de openbare orde en veiligheid als de bescherming van de publieke gezondheid in zich bergt;
 • dat er vrees is voor verboden groepsvorming zoals bedoeld in artikel 58g Wpg;
 • dat er vrees is voor het niet houden van de veilige afstand zoals bedoeld in artikel 58f Wpg, welke middels het Tijdelijk besluit veilige afstand is vastgesteld op anderhalve meter;
 • dat het ter handhaving van de openbare orde en voorkoming van wanordelijkheden noodzakelijk is om te voorkomen dat mensen de nader genoemde locaties niet betreden tijdens de jaarwisseling;
 • dat de politie BT Ommelanden-Midden de voornoemde omstandigheid heeft aangemerkt als een situatie met een verhoogd veiligheidsrisico;
 • dat het dreigingsniveau als hoog kan worden gekwalificeerd;
 • dat er daarom ernstige vrees bestaat voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente Midden-Groningen tijdens de jaarwisselingsnacht 2020/2021;
 • dat het daarom noodzakelijk is in afwijking van en in aanvulling op bestaande wettelijke regelingen nadere voorschriften uit te vaardigen;

gelet op artikel 176 Gemeentewet;

BESLUIT:

de volgende algemeen verbindende voorschriften vast te stellen ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar voor personen en/of goederen:

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter